Methiant y Blaid Lafur dros ddwy flynedd ar bymtheg yn gosod gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys ar ymyl y dibyn

 royalglamseneddprotest3small.jpg

Bydd cynlluniau Plaid Cymru i gynyddu nifer meddygon yn ôl y pen yn cryfhau gwasanaethau ysbyty yng Nghymru ac yn achub gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys rhag y perygl dybryd y maen nhw ynddo, meddai Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru.

Gwnaed sylwadau Ms Wood, sy'n byw yn y Rhondda,  yn sgil gofidiau a fynegwyd gan Dr Robin Roop, pennaeth Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys  (CBMF) yng Nghymru a ddywedodd fod gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys "ar ymyl y dibyn" gyda rhai cleifion yn gorfod aros mwy na 24 awr yn yr adrannau hynny.

Prif broblemau'r gwasanaeth yw diffyg meddygon a brwydr fiwrocrataidd fewnol rhwng iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol yn ôl CBMF.

Dywedodd Ms Wood, sy'n byw ym Mhenygraig, taw cynlluniau Plaid Cymru i recriwtio mil o feddygon ychwanegol ac i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn llawn oedd yr allwedd i gryfhau gwasanaethau ysbyty.

Dywedodd Ms. Wood:

"Gwyddom o ohebu â gweithwyr Gwasanaeth Iechyd a thrwy siarad ag etholwyr fod gwasanaethau ysbyty yng Nghymru mewn trafferth.

"Rwy'n cydymdeimlo'n fawr â staff sy'n gweithio'n ddyddiol o dan amgylchiadau anodd - maen nhw'n dweud wrthon ni ei bod yn mynd yn fwyfwy anodd. Mae CBMF yn nodi dwy brif broblem sy'n achosi'r pwysau hyn - diffyg meddygon a'r oedi rhwng trosglwyddo cleifion o'r gwasanaeth iechyd i wasanaethau gofal cymdeithasol.

"Dyw'r rhain ddim yn broblemau newydd, ond maen nhw'n broblemau y methodd llywodraeth Lafur Cymru â'u datrys yn ystod yr 16 mlynedd diwethaf y buon nhw'n gyfrifol am iechyd. Does dim syndod bod gweithwyr proffesiynol yn gofidio.

"Mae Plaid Cymru wedi amlinellu ein cynlluniau i wella'r gwasanaeth iechyd a lleihau amserau aros. Bydd ein cynlluniau i hyfforddi a recriwtio mil ychwanegol o feddygon yn gwrthdroi safle Cymru ar waelod y tabl - ar hyn o bryd, dim ond gan Slofenia, Romania a Gwlad Pwyl mae llai o feddygon y pen na Chymru. Rydyn ni am wella safle Cymru yn y tabl - dyna mae cleifion a staff gorbrysur y ei haeddu.

"Bydd ein cynlluniau i integreiddio iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol yn lleihau amserau aros. Trwy greu un system ddiwastraf, gallwn helpu meddygon a gweithwyr meddygol i symud cleifion allan o'r ysbyty ac i mewn i ofal cymdeithasol cyn gynted â phosib.

"Plaid Cymru yw'r unig blaid sy'n cynnig polisïau positif i achosi'r newid y mae ar ein gwasanaeth iechyd ei angen."

Os ydych am gefnogi cynlluniau Plaid Cymru i gryfhau'r GIG, ymuwch â ymgyrch Leanne, os gwelwch yn dda, trwy glicio'r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.