AC y Rhondda yn Ymwneud â Phroblemau Meddyfga’r Fach

leanne.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi derbyn sicrwydd na fydd meddygfa ym Maerdy yn cau, ond dywedwyd wrthi ei bod yn debygol y bydd yr oriau yn gostwng eto.

Cysylltodd arweinydd Plaid Cymru â Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi i feddygfa Maerdy gyhoeddi y bydd yn cau ar Chwefror 14 ac y bydd ar agor ar hanner diwrnodiau yn unig ar Chwefror 21, 22 a 23 oherwydd diffyg meddygon teulu.

Ymatebodd llawer o etholwyr yn ddig iawn, gan fynegi ofnau am ddyfodol gwasanaethau iechyd ym Maerdy. Ysgrifennodd Ms Wood yn syth at Allison Williams, prif weithredwr y bwrdd iechyd lleol, i ddod i wybod mwy am y sefyllfa ac am ddyfodol y feddygfa.

Yn ei hymateb, ysgrifennodd Mrs Williams: 'Fel y gwyddoch eisoes, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, fel byrddau iechyd eraill yng Nghymru a gweddill y DG, yn cael anawsterau ynghylch recriwtio a chadw meddygon teulu. Fodd bynnag, mae’r BIP yn ceisio sicrhau fod gan ei holl ‘feddygfeydd a reolir’ eu cyflenwad llawn o feddygon teulu, ond weithiau, nid yw hyn yn bosib.

'Carwn eich sicrhau fod BIP wedi ymrwymo i gyflwyno gwasanaeth cynhwysfawr o Feddygfa Cangen Maerdy, ac nad oes ganddynt fwriad o gau’r lle. Mae heriau yn aml wrth redeg gwasanaethau ar draws dau safle, ond mae’r BIP wedi ymrwymo i ddangos eu hymrwymiad i hyn.

'Mae’n werth ailadrodd fod Meddygfa Maerdy yn feddygfa cangen o Bractis Meddygol Ferndale a than Gontract y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (2004) does ond rhaid iddo fod ar agor am isafswm o 20 awr yr wythnos.'

Wedi rhoi manylion am y meddygfeydd sydd i gau yn y dyfodol, ychwanega Mrs Williams: 'Gwaetha’r modd, yr ydym yn debyg o gael yr un anawsterau yn nes ymlaen eleni adeg gwyliau ysgol y Pasg a’r Sulgwyn, pan fydd angen canoli’r gwasanaethau eto ar y prif safle - Meddygfa Ferndale.

'Mae’r BIP yn ceisio sicrhau bod gwasanaethau yn y ddau bractis yn gynaliadwy ac yr ydym yn hysbysebu ar hyn o bryd am feddygon teulu newydd i ymuno â thîm presennol y practis. Hefyd, fel y gwyddoch o ohebiaeth flaenorol, mae’r BIP yn hysbysebu meddygfa Ferndale/Maerdy fel practis gwag gyda golwg ar adfer ei statws annibynnol.'

Yn ei hymateb, dywedodd Ms Wood: “Mae’n achos pryder clywed sut mae’r prinder meddygon teulu yn cael effaith ar feddygfa Maerdy. Dyma ardal o’r Rhondda sydd ar ben y cwm, a byddai llawer o bobl oedrannus yn cael anhawster teithio i lawr i Ferndale i weld meddyg.

“Mae’n ddigon anodd cael apwyntiad fel y mae pethau, ond bydd gostyngiad yn yr oriau agor yn gwneud y sefyllfa’n waeth. Mae’n wych fod Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi ailadrodd ei ymrwymiad i gadw’r feddygfa ar agor, ond ni fydd y cyfaddefiad y bydd y gostyngiad mewn oriau agor yn debyg o ddigwydd eto adeg gwyliau’r Pasg a’r Sulgwyn yn cael ei groesawu o gwbl.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae’r argyfwng meddygon teulu cynyddol yng Nghymru yn tanlinellu’r angen am bolisi iechyd blaengar Plaid Cymru o recriwtio 1,000 o feddygon yn ychwanegol. Dyw hi ddim yn gwneud synnwyr chwaith fod y Llywodraeth Lafur wedi troi eu cefn ar ein cynlluniau i sefydlu ysgol feddygol arall yng Nghymru i hyfforddi mwy o feddygon.

“Mae cymunedau fel y Maerdy yn dioddef oherwydd i un Llywodraeth Lafur ar ôl y llall gamreoli’r gwasanaeth iechyd a methu’n druenus â chynllunio ymlaen.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, beth am ymwneud â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.