AC y Rhondda yn Ymwneud â Phroblemau Meddyfga’r Fach

leanne.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi derbyn sicrwydd na fydd meddygfa ym Maerdy yn cau, ond dywedwyd wrthi ei bod yn debygol y bydd yr oriau yn gostwng eto.

Cysylltodd arweinydd Plaid Cymru â Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi i feddygfa Maerdy gyhoeddi y bydd yn cau ar Chwefror 14 ac y bydd ar agor ar hanner diwrnodiau yn unig ar Chwefror 21, 22 a 23 oherwydd diffyg meddygon teulu.

Ymatebodd llawer o etholwyr yn ddig iawn, gan fynegi ofnau am ddyfodol gwasanaethau iechyd ym Maerdy. Ysgrifennodd Ms Wood yn syth at Allison Williams, prif weithredwr y bwrdd iechyd lleol, i ddod i wybod mwy am y sefyllfa ac am ddyfodol y feddygfa.

Yn ei hymateb, ysgrifennodd Mrs Williams: 'Fel y gwyddoch eisoes, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, fel byrddau iechyd eraill yng Nghymru a gweddill y DG, yn cael anawsterau ynghylch recriwtio a chadw meddygon teulu. Fodd bynnag, mae’r BIP yn ceisio sicrhau fod gan ei holl ‘feddygfeydd a reolir’ eu cyflenwad llawn o feddygon teulu, ond weithiau, nid yw hyn yn bosib.

'Carwn eich sicrhau fod BIP wedi ymrwymo i gyflwyno gwasanaeth cynhwysfawr o Feddygfa Cangen Maerdy, ac nad oes ganddynt fwriad o gau’r lle. Mae heriau yn aml wrth redeg gwasanaethau ar draws dau safle, ond mae’r BIP wedi ymrwymo i ddangos eu hymrwymiad i hyn.

'Mae’n werth ailadrodd fod Meddygfa Maerdy yn feddygfa cangen o Bractis Meddygol Ferndale a than Gontract y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (2004) does ond rhaid iddo fod ar agor am isafswm o 20 awr yr wythnos.'

Wedi rhoi manylion am y meddygfeydd sydd i gau yn y dyfodol, ychwanega Mrs Williams: 'Gwaetha’r modd, yr ydym yn debyg o gael yr un anawsterau yn nes ymlaen eleni adeg gwyliau ysgol y Pasg a’r Sulgwyn, pan fydd angen canoli’r gwasanaethau eto ar y prif safle - Meddygfa Ferndale.

'Mae’r BIP yn ceisio sicrhau bod gwasanaethau yn y ddau bractis yn gynaliadwy ac yr ydym yn hysbysebu ar hyn o bryd am feddygon teulu newydd i ymuno â thîm presennol y practis. Hefyd, fel y gwyddoch o ohebiaeth flaenorol, mae’r BIP yn hysbysebu meddygfa Ferndale/Maerdy fel practis gwag gyda golwg ar adfer ei statws annibynnol.'

Yn ei hymateb, dywedodd Ms Wood: “Mae’n achos pryder clywed sut mae’r prinder meddygon teulu yn cael effaith ar feddygfa Maerdy. Dyma ardal o’r Rhondda sydd ar ben y cwm, a byddai llawer o bobl oedrannus yn cael anhawster teithio i lawr i Ferndale i weld meddyg.

“Mae’n ddigon anodd cael apwyntiad fel y mae pethau, ond bydd gostyngiad yn yr oriau agor yn gwneud y sefyllfa’n waeth. Mae’n wych fod Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi ailadrodd ei ymrwymiad i gadw’r feddygfa ar agor, ond ni fydd y cyfaddefiad y bydd y gostyngiad mewn oriau agor yn debyg o ddigwydd eto adeg gwyliau’r Pasg a’r Sulgwyn yn cael ei groesawu o gwbl.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae’r argyfwng meddygon teulu cynyddol yng Nghymru yn tanlinellu’r angen am bolisi iechyd blaengar Plaid Cymru o recriwtio 1,000 o feddygon yn ychwanegol. Dyw hi ddim yn gwneud synnwyr chwaith fod y Llywodraeth Lafur wedi troi eu cefn ar ein cynlluniau i sefydlu ysgol feddygol arall yng Nghymru i hyfforddi mwy o feddygon.

“Mae cymunedau fel y Maerdy yn dioddef oherwydd i un Llywodraeth Lafur ar ôl y llall gamreoli’r gwasanaeth iechyd a methu’n druenus â chynllunio ymlaen.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, beth am ymwneud â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.