Adroddiad am Garchardai yn “Gondemniad Damniol” o’r System Gyfiawnder - Leanne

Leanne_and_Nadine_edit.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi adroddiad damniol gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru am y system gosbi yng Nghymru, dywedodd Leanne Wood AS - Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyfiawnder a Chydraddoldeb: “Mae’r adroddiad cynhwysfawr hwn yn gondemniad damniol o’r ffordd wael y mae Cymru’n cael ei thrin gan y system gyfiawnder a redir gan San Steffan.

“Mae’n dangos fod gennym gyfraddau carcharu uwch a dedfrydau hwy na rhai yn Lloegr. Profwyd hefyd fod ein poblogaeth DLlE yn dioddef yn waeth yn y system gyfiawnder yn ôl nifer o ystadegau. 

“Os ydym am roi terfyn ar hiliaeth a chamwahaniaethu, rhaid i hyn ddigwydd ym mhobman. Mae’r dystiolaeth bendant yn yr adroddiad hwn sy’n dangos fod rhywun yn fwy tebygol o gael ei garcharu os ydynt yn groenddu neu o grŵp ethnig lleiafrifol yn awgrymu bod llawer o waith i’w wneud yn y system gyfiawnder i greu’r cydraddoldeb sydd ei angen yn ein cymdeithas.”

Ychwanegodd Leanne: “Fel y dengys yr adroddiad hwn, San Steffan sy’n rhedeg y system gyfiawnder. Rhaid i ni ddwyn y Llywodraeth Dorïaidd hon i gyfrif am y llanast a wnaethant, ond nid yw dwylo Llafur yng Nghymru yn hollol lân chwaith. 

“Gallant wneud mwy gyda’r meysydd datganoledig sydd ar ymylon y system gyfiawnder – ac fe ddylent wneud hynny. Mae nifer sylweddol y cyn-garcharorion sy’n gorfod byw ar y stryd wedi cael eu rhyddhau o’r carchar yn rhywbeth y dylai’r Llywodraeth Lafur hon wneud mwy yn ei gylch.   

“Dylent fod yn fwy gweithredol hefyd mewn meysydd datganoledig eraill sy’n gysylltiedig â’r system gyfiawnder megis cydraddoldeb, gofal iechyd i droseddwyr, camddefnyddio sylweddau, diogelu plant ac addysg mewn carchardai. Dylai’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ganfod atebion i’r problemau hyn neu gamu o’r neilltu fis mai nesaf fel y gall llywodraeth arall wneud hynny.” 

Dywedodd Nadine Marshall, ymgeisydd Plaid Cymru yn Ne Cymru yn etholiadau CHTh: “Fel y rhagwelais, mae cynnwys yr adroddiad hwn yn adlewyrchiad cywir o system cyfiawnder troseddol yng Nghymru sy’n ddiffygiol o ran atebolrwydd ac yn amlwg yn anghyfartal mewn gwasanaethau priodol a chamwahaniaethu. 

“Mae cymunedau yng Nghymru yn cael eu hamddifadu o’r cyfle sylfaenol i fyw’n ddiogel. Ni wnaeth Llywodraethau San Steffan na Chymru fawr ddim cynnydd i ymdrin â’r problemau gwirioneddol a nodwyd yn yr adroddiad hwn a rhai eraill a gomisiynwyd.  

“Yn awr yn fwy nac erioed, mae system gyfiawnder gadarn a datganoledig yn hanfodol er mwyn i gymunedau cryf ffynnu.” 

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.