Protest Dros Adeilad Adfeiliedig – Plaid Cymru a Thrigolion Lleol yn Galw am Weithredu

Gelli_Gordon_group_pic.jpg

Cynhaliwyd protest mewn trefn yn y Rhondda mewn ymgais i fynd i’r afael â rhywbeth fu’n ddolur llygad ers amser

Daeth pobl ynghyd y tu allan i Westy Gordon – a adwaenwyd yn ddiweddarach fel yr Embassy Bar – yn y Gelli i wrthdystio yn erbyn y ffaith ei fod yn dal i adfeilio ac yn ddolur llygad i’r gymuned leol. Bu’r adeilad yn wag ers dros ddegawd ac y mae wedi dirywio’n ddrwg yn y blynyddoedd a ddilynodd oherwydd esgeulustod.

Cychwynnwyd deiseb hefyd yn galw am ddwyn yr adeilad yn ôl i ddefnydd neu, os nad oes modd gwneud hynny, ei ddymchwel oherwydd pryderon ynghylch ei ddiogelwch.

Dywedodd y cynghorydd o’r Ystrad Larraine Jones ei bod wedi cael newyddion yn ddiweddar fod darpar-brynwr â diddordeb yn yr adeilad. “Os yw hyn yn wir ac y bydd yr adeilad yn cael ei brynu, mae’n newyddion gwych,” meddai’r cynghorydd Jones. “Gobeithio nad addewid ffals yw hyn eto ac os bydd yn cael ei brynu, yna gobeithio y bydd rhywun yn gweithredu ar frys i ddiogelu’r adeilad.

“Mae pobl yn y Gelli wedi syrffedu ar orfod dioddef y dolur llygad hwn. Bydd Plaid Cymru yn parhau i gadw llygad ar y sefyllfa a byddwn yn barod i ymgyrchu gyda’r trigolion lleol ar y mater.”

Meddai ei chyd-gynghorydd o’r Ystrad Elyn Stephens: “Mae’r cyngor eisoes wedi gwario arian yn diogelu’r Gordon ar fy nghais i a Larraine. Gobeithio yn awr y cawn gynlluniau cadarnhaol, oherwydd mae’n adeilad diddorol y byddai modd ei ddefnyddio yn hytrach na’i ddymchwel. 

“Dyma un o’r pynciau y mae pobl wedi ei godi amlaf gyda ni ers cyn i ni gael ein hethol, felly byddai’n braf cael ateb boddhaol.”

Dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Nid yw’r hyn sy’n effeithio ar gymuned y Gelli yn anarferol yn y Rhondda. Mae llawer o adeiladau wedi eu gadael yn wag ac yn edrych yn wael.

“Gwaetha’r modd, mae rhai o’r adeiladau hyn yn awry tu hwnt i gael eu hatgyweirio ac yn gorfod cael eu dymchwel oherwydd nad ydynt yn ddiogel. Nid yw rhai adeiladau eraill mewn cyflwr cynddrwg ac y mae modd eu hachub a’u cadw i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.

“Mae pobl eisiau i’r cyngor fynd ati i wneud mwy i ddiogelu’r adeiladau hynny y gellir eu hadfer, a gwneud y rhai sy’n gorfod cael eu dymchwel yn ddiogel.

“Rwy’n galw ar gyngor RCT i gymryd cam cadarnhaol ac adolygu’r holl adeiladau adfeiliedig yn y fwrdeistref sirol er mwyn gweld beth y gellir ei wneud i wneud ein cymunedau yn llefydd mwy deniadol a diogel i fyw ynddynt.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.