Plant yng Nghymru o’r Diwedd yn Cael Cynllun Rhyngrwyd Am Ddim yn Dilyn Pwysau gan Leanne Wood

pic1_smaller.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi croesawu cynllun yng Nghymru i ddarparu mynediad at y rhyngrwyd i gartrefi plant ysgol Cymru sydd ar hyn o bryd heb gael y gwasanaeth hanfodol hwn.

Mae Leanne Wood wedi dwyn pwysau ar y Llywodraeth Lafur i gyflwyno mynediad at y rhyngrwyd a dyfeisiadau i blant Cymru ar ôl deall am gynllun yn Lloegr sydd eisoes wedi dechrau darparu data heb gyfyngiad i aelwydydd gyda phlant a heb fynediad at y rhyngrwyd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Trwy gydol y gwahanol gyfnodau cloi ac amseroedd cau ysgolion, daeth y rhyngrwyd yn bwysicach fyth er mwyn dysgu ar-lein. Mae rhieni a gofalwyr plant wedi cysylltu â Leanne i grybwyll eu trafferthion gyda dysgu gartref oherwydd diffyg dyfeisiadau neu fynediad at y rhyngrwyd. Mae athrawes yn y Rhondda hefyd wedi dweud wrth Leanne fod un o’i disgyblion yn methu gwneud unrhyw fwy o wersi gartref am ei bod wedi gwario ei holl arian Nadolig ar ddata ychwanegol ar gyfer gwersi ar-lein.

Wedi codi’r mater yn y Senedd ac ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, mae Llywodraeth Cymru o’r diwedd wedi symud tuag at ddarparu data am ddim i blant heb fynediad at y rhyngrwyd.

Mewn llythyr at Leanne, ysgrifennodd y Gweinidog Addysg: ‘Ers i’r Adran Addysg (DfE) lansio eu cynllun peilot i gynyddu data, bu fy swyddogion yn trafod gyda phedwar prif Weithredwr Rhwydwaith Symudol (MNO) y DU, ochr yn ochr â Gweithredwyr Rhwydweithiau Rhithiol Symudol (MVNO) i ymestyn y cynllun i ddysgwyr yng Nghymru.

‘Bydd y cynllun yn cynyddu’r lwfans data symudol naill ai i gyfrif rhiant/gofalwr y dysgwyr neu’r dysgwr os yw hynny’n briodol, lle mae gan yr unigolyn gyfrif eisoes gyda’r MNO / MVNO (ac sy’n cwrdd â’u hamodau). Yn unol â’r cytundeb gyda’r DfE, mae’r cynyddu presennol i fod i redeg tan 31 Gorffennaf 2021.

‘Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n trafod gyda 9 MNO / MVNO (BT / EE, O2, Three, SMARTY, Vodafone, Virgin Mobile, Tesco Mobile, Sky Mobile), ac ar fin dod i gytundeb ar delerau ac amodau cyfreithiol. Mae awdurdodau lleol eisoes wedi cael eu briffio am y broses casglu data sy’n hwyluso’r cynllun hwn.’

Dywedodd y Gweinidog Addysg y bydd arian ychwanegol hefyd ar gyfer 50,000 dyfais ychwanegol i blant; disgwylir i’r rhain gael eu cyflenwi ym misoedd ‘Ebrill/Mai’.

Mewn ymateb, dywedodd Leanne: “Rwy’n falch fod y pwysau a roesom wedi dwyn ffrwyth. Nid yw’n iawn, bron i flwyddyn wedi i ni fynd i’r cyfnod cloi cyntaf, fod rhai plant o hyd heb fynediad at y rhyngrwyd neu at ddyfais addas yn eu cartrefi. Dylai hyn fod wedi ei ddatrys ers amser.

“Gwell hwyr na hwyrach, ac yr wyf yn gobeithio y bydd y cynllun mynediad at y rhyngrwyd a’r dyfeisiadau ychwanegol i blant yng Nghymru yn caniatáu i’r disgyblion hynny sydd ar ei hôl hi heb iddynt hwy eu hunain fod ar fai, i ddal i fyny gyda’r dysgu gartref.

“Mae cysylltiad profedig rhwng tlodi a chyrhaeddiad a dylai ein llywodraeth fod yn gwneud mwy ynghylch hyn. Byddaf yn cadw llygad barcud ar y modd mae pethau’n datblygu yn y Rhondda er mwyn sicrhau yr aiff yr help hwn at bawb sydd ei angen.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-02-24 10:52:15 +0000