Cynllun Parseli Bwyd Leanne yn Helpu i Fwydo Plant ar 1,893 Achlysur o Fewn Prin Bedwar Mis

New_Food_scheme_pic_2.JPG

Mae plant yn y Rhondda wedi cael eu bwydo dros 1800 o weithiau gan wasanaeth parseli bwyd a sefydlwyd gan yr Aelod Senedd dros y Rhondda.

Gan weithio ar y cyd â grŵp unswydd o wirfoddolwyr, bu Leanne Wood a’i thîm yn cludo’r parseli i gartrefi ledled y Rhondda ar ôl i gyfyngiadau Covid-19 roi terfyn ar gasgliadau bwyd o swyddfa Leanne.

Daeth newyddion am lwyddiant y cynllun parseli bwyd yn ystod yr wythnos pryd y datgelwyd fod yr elusen UNICEF yn bwydo plant yn y DG am y tro cyntaf yn 70 mlynedd ei hanes. Yn ôl Achub y Plant, amcangyfrifir bod un o bob tri o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi.

Yn ystod dadl lawn ar ddydd Mercher, cyflwynodd Plaid Cymru gynnig i ymestyn prydau ysgol am ddim i bob teulu ar Gredyd Cynhwysol. Fodd bynnag, unodd Llafur gyda’r Torïaid a phobl fel Neil Hamilton a Mark Reckless a’u tebyg i wrthwynebu’r cynnig.

Yn y pedwar mis y bu cynllun parseli bwyd Leanne ar waith, cafodd plant eu bwydo dros 1,893 o weithiau.

Meddai Leanne: “Ar ôl i’r angen am ymbellhau cymdeithasol roi diwedd ar y cynllun parseli bwyd roeddwn i’n ei redeg o’m swyddfa yn y Porth, rhaid oedd i ni feddwl am gynllun arall. Mae’r gwasanaeth cludo angen mwy o lafur ac yn gofyn am fwy o weithwyr, ond yn sicr mae’n werth chweil.

“Diolch i rai gwirfoddolwyr anhygoel, rydym wedi llwyddo i gael parseli bwyd allan bob wythnos dros y pedwar mis diwethaf trwy ddefnyddio cyfuniad o fwyd dros ben o archfarchnadoedd a chynnyrch a brynwyd gydag anrhegion i’r cynllun.

“Mae’r ymateb a gawsom gan bobl wedi golygu bod yr holl waith caled yn werth chweil. Cafwyd derbyniad arbennig o dda i’r blychau Nadolig y buom yn eu cludo dros yr wythnos ddiwethaf, gyda thalebau i’w defnyddio yn y siopau cigydd lleol.

Ychwanegodd Leanne: “Cychwynnodd y cynllun fel ffordd o wneud i ffwrdd â gwastraff bwyd oherwydd bod archfarchnadoedd yn rheolaidd yn anfon tunelli o gynnyrch i dirlenwi bob wythnos, er nad oes dim o’i le arno. Mae pandemig Covid wedi cynyddu tlodi – mae’r angen yn fwy erbyn hyn.

 “Fe fuasai’n dda gen i pe na bai angen cynllun fel hwn, ond mae llawer mewn angen yn y Rhondda o hyd. Mae’n dorcalonnus gweld sefyllfaoedd truenus rhai teuluoedd. Tra bod galw am y math hwn o gynllun, fe wnaf i yr hyn alla’i i helpu.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-12-18 12:49:13 +0000