Yr Ymateb i Lifogydd y Rhondda wedi Datgelu’r Gorau Mewn Pobl – Leanne

Trehafod_flood_visit.jpg

Mae AC y Rhondda wedi bod yn helpu trigolion i ymdopi â chanlyniadau llifogydd erchyll y penwythnos.

Cyfarfu Leanne Wood AC a thrigolion yn llawer o’r cymunedau megis Pentre, Treorci, Porth, Trehafod ac Ynyshir sydd oll wedi dioddef yn sgil glaw mawr ac afonydd yn gorlifo. Trefnwyd dau gyfarfod cyhoeddus i wrando ar leisiau pobl yr effeithiodd y llifogydd arnynt.

Yn ogystal â mynd â phryderon trigolion gyda chyrff fel Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru a Chyngor RCT, bu Leanne yn ymwneud a dosbarthu bwyd, dillad, a helpu pobl i gael cyfarpar hanfodol fel bagiau tywod, dadleithyddion a gwresogyddion diwydiannol i leihau lleithder mewn eiddo sydd wedi gwlychu’n drwyadl. 

Mae hefyd wedi sefydlu torfgyllido i apelio am arian i helpu trigolion a pherchenogion busnes yr effeithiwyd arnynt i adfer pethau i drefn. Bydd y gronfa hon yn awr yn cael ei chyfuno gyda chronfa ar wahân a drefnwyd gan AS y Rhondda.

“Mae’r llifogydd hyn wedi achosi difrod enbyd i gymaint o bobl mewn nifer o gymunedau ledled y Rhondda,” meddai Leanne.

“Pan ruthrodd y dyfroedd tuag at dai pobl ar ganol nos Sadwrn, chafodd pobl fawr ddim rhybudd ac nid oedd llawer y gallent wneud i liniaru’r dinistr.

“Ers i hyn ddigwydd, mae pobl wedi lleisio pryderon dilys wrthyf, gan ddweud bod y llifogydd wedi’u gwaethygu gan sbwriel ar y mynyddoedd, cylfatiau wedi eu cau, a gorsafoedd pwmpio heb fod yn gweithio. Codais y pryderon hyn yn syth gyda’r awdurdodau perthnasol.

“Gyda mwy o dywydd gwael ar y gorwel, mae’n hanfodol gweithredu’n syth i liniaru pa dywydd bynnag ddaw dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Rhaid i ni ragdybio hefyd y bydd tywydd anffafriol fel hwn yn dod yn fwyfwy cyffredin.”

Ychwanegodd Leanne: “Yng nghanol yr holl ddinistr a’r loes hwn, rydym wedi gweld yr hyn sydd orau am y Rhondda. Mae pobl wedi dod ynghyd mewn ffordd na ellir ond ei disgrifio fel un ddyrchafol. Gwelsom garedigrwydd rhyfeddol, haelioni a gweithredoedd dyngarol ledled y Rhondda er mwyn helpu’r sawl sydd mewn angen. Mae pobl wedi cyd-dynnu yn wych. Mae’n fy ngwneud mor falch i ddod o’r Rhondda.

“Rwyf yn wastad wedi credu mai ased gorau’r Rhondda yw ei phobl a’r ysbryd cymunedol – mae hynny wedi ei brofi dro ar ôl tro dros yr wythnos a aeth heibio.”

Os hoffech gopi o’r ffurflen gais am grant o’r gronfa yr helpodd Leanne i’w threfnu, galwch yn y swyddfa ar 68 Heol Pontypridd, Porth. Neu fe allwch e-bostio leanne.wood@assembly.wales neu ffonio 01443 681420. 

Mae grantiau o £500 ar gael hefyd gan y cyngor. I’w cael, mae’r cyngor yn annog pobl sy’n gallu gwneud hynny i ymgeisio arlein trwy ddefnyddio’r ddolen hon: https://forms.rctcbc.gov.uk/en/Web/floodingassistance/ContactDetails

Os na allwch fynd at gyfrifiadur neu nad oes gennych gysylltiad rhyngrwyd, gallwch ffonio’r adran yn y cyngor sy’n gyfrifol am roi cymorth adeg y llifogydd ar 01443 425001.

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.