Yr Ymateb i Lifogydd y Rhondda wedi Datgelu’r Gorau Mewn Pobl – Leanne

Trehafod_flood_visit.jpg

Mae AC y Rhondda wedi bod yn helpu trigolion i ymdopi â chanlyniadau llifogydd erchyll y penwythnos.

Cyfarfu Leanne Wood AC a thrigolion yn llawer o’r cymunedau megis Pentre, Treorci, Porth, Trehafod ac Ynyshir sydd oll wedi dioddef yn sgil glaw mawr ac afonydd yn gorlifo. Trefnwyd dau gyfarfod cyhoeddus i wrando ar leisiau pobl yr effeithiodd y llifogydd arnynt.

Yn ogystal â mynd â phryderon trigolion gyda chyrff fel Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru a Chyngor RCT, bu Leanne yn ymwneud a dosbarthu bwyd, dillad, a helpu pobl i gael cyfarpar hanfodol fel bagiau tywod, dadleithyddion a gwresogyddion diwydiannol i leihau lleithder mewn eiddo sydd wedi gwlychu’n drwyadl. 

Mae hefyd wedi sefydlu torfgyllido i apelio am arian i helpu trigolion a pherchenogion busnes yr effeithiwyd arnynt i adfer pethau i drefn. Bydd y gronfa hon yn awr yn cael ei chyfuno gyda chronfa ar wahân a drefnwyd gan AS y Rhondda.

“Mae’r llifogydd hyn wedi achosi difrod enbyd i gymaint o bobl mewn nifer o gymunedau ledled y Rhondda,” meddai Leanne.

“Pan ruthrodd y dyfroedd tuag at dai pobl ar ganol nos Sadwrn, chafodd pobl fawr ddim rhybudd ac nid oedd llawer y gallent wneud i liniaru’r dinistr.

“Ers i hyn ddigwydd, mae pobl wedi lleisio pryderon dilys wrthyf, gan ddweud bod y llifogydd wedi’u gwaethygu gan sbwriel ar y mynyddoedd, cylfatiau wedi eu cau, a gorsafoedd pwmpio heb fod yn gweithio. Codais y pryderon hyn yn syth gyda’r awdurdodau perthnasol.

“Gyda mwy o dywydd gwael ar y gorwel, mae’n hanfodol gweithredu’n syth i liniaru pa dywydd bynnag ddaw dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Rhaid i ni ragdybio hefyd y bydd tywydd anffafriol fel hwn yn dod yn fwyfwy cyffredin.”

Ychwanegodd Leanne: “Yng nghanol yr holl ddinistr a’r loes hwn, rydym wedi gweld yr hyn sydd orau am y Rhondda. Mae pobl wedi dod ynghyd mewn ffordd na ellir ond ei disgrifio fel un ddyrchafol. Gwelsom garedigrwydd rhyfeddol, haelioni a gweithredoedd dyngarol ledled y Rhondda er mwyn helpu’r sawl sydd mewn angen. Mae pobl wedi cyd-dynnu yn wych. Mae’n fy ngwneud mor falch i ddod o’r Rhondda.

“Rwyf yn wastad wedi credu mai ased gorau’r Rhondda yw ei phobl a’r ysbryd cymunedol – mae hynny wedi ei brofi dro ar ôl tro dros yr wythnos a aeth heibio.”

Os hoffech gopi o’r ffurflen gais am grant o’r gronfa yr helpodd Leanne i’w threfnu, galwch yn y swyddfa ar 68 Heol Pontypridd, Porth. Neu fe allwch e-bostio [email protected] neu ffonio 01443 681420. 

Mae grantiau o £500 ar gael hefyd gan y cyngor. I’w cael, mae’r cyngor yn annog pobl sy’n gallu gwneud hynny i ymgeisio arlein trwy ddefnyddio’r ddolen hon: https://forms.rctcbc.gov.uk/en/Web/floodingassistance/ContactDetails

Os na allwch fynd at gyfrifiadur neu nad oes gennych gysylltiad rhyngrwyd, gallwch ffonio’r adran yn y cyngor sy’n gyfrifol am roi cymorth adeg y llifogydd ar 01443 425001.

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.