Y Rhondda i Gael Arian Lliniaru Llifogydd yn Dilyn Lobïo gan Leanne

Pentre_flood_pic_edit.jpg

Mae cannoedd o filoedd o bunnoedd o gyllid yn cael eu darparu ar gyfer mesurau gwrthsefyll llifogydd yn y Rhondda yn dilyn pwysau gan Leanne Wood.

Yn y sesiwn lawn ar ddydd Mercher, datgelodd Gweinidog yr Amgylchedd Leslie Griffiths fod £303,450 wedi ei gymeradwyo i “osod mesurau gwrthsefyll llifogydd mewn 357 o gartrefi yn y Rhondda.” Mae’n rhan o becyn o £1.9m o brosiectau lliniaru llifogydd ar draws Rhondda Cynon Taf ac y mae’n dilyn pwysau cyson gan Aelod Senedd y Rhondda Leanne Wood.

Ysgrifennodd Leanne at Weinidog yr Amgylchedd nifer o weithiau eleni, gan ofyn iddi yn y Senedd i gyllido mesurau i atal mwy o gartrefi rhag dioddef gorlifo yn y Rhondda.

Yn ystod cwestiynau yn y sesiwn lawn, gofynnodd Leanne hefyd i Ms Griffiths gytuno i ymchwiliad annibynnol i lifogydd yn y Rhondda – rhywbeth y gwrthododd y Gweinidog wneud.

Dywedodd Leanne: “Yn y mis diwethaf, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru eich Llywodraeth adroddiadau i lifogydd eleni, ac yn amlwg, yn y Rhondda y mae fy niddordeb. Doedd hi ddim yn syndod i fawr neb na chanfu CNC eu bod hwy eu hunain ar fai yn yr adroddiadau hyn.

“Yr agosaf iddynt ddod at gyfaddef atebolrwydd oedd pan ddywedasant nad oedd ganddynt ddigon o gyllid i ymateb i faint digwyddiadau mis Chwefror; rwy’n gobeithio eich bod chi wedi clywed hynny ac wedi ei ystyried yn ofalus iawn, Weinidog.

“Nawr, mae’n amlwg i mi ac i lawer eraill a lofnododd ddeiseb, mai dim ond ymchwiliad annibynnol fydd yn mynd at wraidd yr hyn ddigwyddodd ac yn esgor ar atebion parhaol, a fydd yn cadw mewn cof yr argyfwng hinsawdd.

“A dyna’r cyfle gorau sydd gennym o atal y math hwn o beth rhag digwydd i gymunedau yma yn y Rhondda eto. Safbwynt Llafur yn San Steffan yn gynharach eleni oedd cefnogi ymchwiliad i lifogydd mewn cymunedau yn Lloegr.

“Pam nad yw ymchwiliad o’r fath yn ddigon da i bobl yma yng Nghymru? A wnewch chi yn awr gefnogi ymchwiliad annibynnol? Neu a wnewch chi esbonio i bobl yn y Rhondda beth sydd arnoch ofn y bydd ymchwiliad o’r fath yn ddatgelu?”

Yn ei hateb, dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd: “Does arna’i ddim ofn o gwbl, a na, wna’i ddim ymrwymo i ymchwiliad annibynnol ar hyn  o bryd, am y rhesymau a roddais yn y Siambr hon  ac am y rhesymau a amlinellais mewn gohebiaeth. Rydym yn aros am adroddiadau’r ymchwiliad  adran 19.”

Ychwanegodd: “Rydym yn trio ein gorau glas i sicrhau bod RCT wedi derbyn y cyllid y maent wedi gofyn amdano. Soniais am y cyllid ychwanegol a roddais yr wythnos hon ar gyfer cryfhau eiddo yn erbyn llifogydd, fel y gall pobl sy’n teimlo fod arnynt angen hyn yn eu cartrefi fynd at eu hawdurdod rheoli risg a gofyn am y cyllid hwnnw, i gael beth sydd ei angen wedi ei osod yn iawn.

“Nid wyf yn meddwl y dylai unigolion ddod ymlaen gyda chais felly, a dyna’n union a wnaethom.” 

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-11-19 12:54:27 +0000