Leanne yn Derbyn Sicrwydd am Archwiliadau Safleoedd Lle bu Llifogydd

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi derbyn sicrwydd gan Dŵr Cymru eu bod wedi cynnal nifer o archwiliadau cyn y glaw trwm a ddisgwylir dros yr ychydig ddyddiau nesaf.

Daeth Dŵr Cymru i gysylltiad â Leanne Wood wedi iddi ofyn cyfres o gwestiynau yn dilyn y trydydd digwyddiad o orlifo yn rhai o gartrefi’r Rhondda mewn pedwar mis. Dioddefodd rhannau o Pentre, Treorci a Maerdy lifogydd yr wythnos ddiwethaf yn dilyn glawogydd trwm. Yn sgil hyn, galwodd Leanne am ymchwiliad cyhoeddus i’r rhesymau pam fod y Rhondda mor agored i lifogydd.

Mae deiseb i gefnogi hyn eisoes wedi denu dros 2,000 o lofnodion. Yn ystod sesiwn lawn yr wythnos hon, daliodd Leanne y Llywodraeth Lafur i gyfrif ynghylch y llifogydd, a phwyso arnynt i gynnal ymchwiliad - rhywbeth a wrthodwyd ganddynt, er i ASau Llafur alw am ymchwiliad i lifogydd yn Lloegr.

Meddai Leanne: “Ers y llifogydd mwyaf diweddar yn y Rhondda, bûm mewn cysylltiad â Dŵr Cymru i holi cwestiynau ynghylch yr hyn maent yn wneud i gadw lefelau’r dŵr i lawr. Tra ‘mod yn aros am ymateb llawn i’m cwestiynau, y maent wedi bod mewn cysylltiad i ddweud eu bod wedi cynnal nifer o archwiliadau yn yr ardaloedd a ddioddefodd er mwyn gwneud yn siŵr fod y rhwydwaith yn barod ar gyfer tywydd drwg. “Yr oedd yr archwiliadau hyn yn cynnwys bwrw golwg ar y system garthffosiaeth gyhoeddus, sgriniau gorlif y carthffosydd, a’r gorsafoedd pwmpio dŵr wyneb. Maent wedi rhoi sicrwydd i mi y byddant yn cadw llygad barcud ar y rhwydwaith os digwydd tywydd garw, a byddant yn ymateb yn syth i unrhyw broblemau yn eu rhwydwaith, ac ar yr un pryd yn cefnogi’r cyngor a CNC.”

Ychwanegodd: “Gobeithio y bydd hyn yn rhoi peth sicrwydd i bobl mewn ardaloedd sy’n agored i lifogydd. Mae llawer wedi dweud wrtha’i nad ydynt yn gallu cysgu’r nos pan fydd yn bwrw glaw. Mae lefelau pryder wedi saethu i fyny o ganlyniad i un llif ar ôl y llall, a’r diflastod ddaeth yn sgil hynny. Ni ddylai pobl orfod byw fel hyn, a dyna pam ‘rwyf eisiau ymchwiliad cyhoeddus i’r llifogydd yn y Rhondda a thu hwnt.

“Gall hyn weithio law yn llaw ag unrhyw waith unioni sydd angen ei wneud ar frys - nid mater o naill ai neu yw hyn, fel y ceisiodd rhai beirniaid ddweud.  Mae pobl yn haeddu bod yn hyderus fod eu cartrefi’n ddiogel ac y byddant yn aros yn sych pan fydd gennym law trwm a fydd ond yn dod yn fwy cyffredin yn y dyfodol oherwydd yr argyfwng hinsawdd.

“Nid yw’n ormod gofyn am y tawelwch meddwl hwnnw, a’r gobaith yw y bydd ymchwiliad cyhoeddus yn rhoi hynny, gan y bydd yn bwrw’i rwyd yn eang ac yn mynd at wraidd y broblem.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.