Leanne yn Derbyn Sicrwydd am Archwiliadau Safleoedd Lle bu Llifogydd

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi derbyn sicrwydd gan Dŵr Cymru eu bod wedi cynnal nifer o archwiliadau cyn y glaw trwm a ddisgwylir dros yr ychydig ddyddiau nesaf.

Daeth Dŵr Cymru i gysylltiad â Leanne Wood wedi iddi ofyn cyfres o gwestiynau yn dilyn y trydydd digwyddiad o orlifo yn rhai o gartrefi’r Rhondda mewn pedwar mis. Dioddefodd rhannau o Pentre, Treorci a Maerdy lifogydd yr wythnos ddiwethaf yn dilyn glawogydd trwm. Yn sgil hyn, galwodd Leanne am ymchwiliad cyhoeddus i’r rhesymau pam fod y Rhondda mor agored i lifogydd.

Mae deiseb i gefnogi hyn eisoes wedi denu dros 2,000 o lofnodion. Yn ystod sesiwn lawn yr wythnos hon, daliodd Leanne y Llywodraeth Lafur i gyfrif ynghylch y llifogydd, a phwyso arnynt i gynnal ymchwiliad - rhywbeth a wrthodwyd ganddynt, er i ASau Llafur alw am ymchwiliad i lifogydd yn Lloegr.

Meddai Leanne: “Ers y llifogydd mwyaf diweddar yn y Rhondda, bûm mewn cysylltiad â Dŵr Cymru i holi cwestiynau ynghylch yr hyn maent yn wneud i gadw lefelau’r dŵr i lawr. Tra ‘mod yn aros am ymateb llawn i’m cwestiynau, y maent wedi bod mewn cysylltiad i ddweud eu bod wedi cynnal nifer o archwiliadau yn yr ardaloedd a ddioddefodd er mwyn gwneud yn siŵr fod y rhwydwaith yn barod ar gyfer tywydd drwg. “Yr oedd yr archwiliadau hyn yn cynnwys bwrw golwg ar y system garthffosiaeth gyhoeddus, sgriniau gorlif y carthffosydd, a’r gorsafoedd pwmpio dŵr wyneb. Maent wedi rhoi sicrwydd i mi y byddant yn cadw llygad barcud ar y rhwydwaith os digwydd tywydd garw, a byddant yn ymateb yn syth i unrhyw broblemau yn eu rhwydwaith, ac ar yr un pryd yn cefnogi’r cyngor a CNC.”

Ychwanegodd: “Gobeithio y bydd hyn yn rhoi peth sicrwydd i bobl mewn ardaloedd sy’n agored i lifogydd. Mae llawer wedi dweud wrtha’i nad ydynt yn gallu cysgu’r nos pan fydd yn bwrw glaw. Mae lefelau pryder wedi saethu i fyny o ganlyniad i un llif ar ôl y llall, a’r diflastod ddaeth yn sgil hynny. Ni ddylai pobl orfod byw fel hyn, a dyna pam ‘rwyf eisiau ymchwiliad cyhoeddus i’r llifogydd yn y Rhondda a thu hwnt.

“Gall hyn weithio law yn llaw ag unrhyw waith unioni sydd angen ei wneud ar frys - nid mater o naill ai neu yw hyn, fel y ceisiodd rhai beirniaid ddweud.  Mae pobl yn haeddu bod yn hyderus fod eu cartrefi’n ddiogel ac y byddant yn aros yn sych pan fydd gennym law trwm a fydd ond yn dod yn fwy cyffredin yn y dyfodol oherwydd yr argyfwng hinsawdd.

“Nid yw’n ormod gofyn am y tawelwch meddwl hwnnw, a’r gobaith yw y bydd ymchwiliad cyhoeddus yn rhoi hynny, gan y bydd yn bwrw’i rwyd yn eang ac yn mynd at wraidd y broblem.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.