Leanne yn Holi Gweinidog Llafur ar Fater Llifogydd

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddarparu drysau llifogydd i bob aelwyd yn y Fach a’r Fawr sydd mewn perygl oherwydd llifogydd.

Yn dilyn cyfres o lifogydd yn y Rhondda eleni a wnaeth daro rhai cymunedau yn enbyd, mae Leanne Wood wedi galw eto am i bobl ac eiddo gael eu gwarchod yn well rhag codiad mewn lefelau dŵr. Galwodd eto ar i’r Gweinidog Llafur dros yr Amgylchedd ateb gwahoddiad a estynnwyd ers amser iddi gwrdd â phobl yn y Rhondda y mae’r llifogydd wedi effeithio arnynt.

Daw’r newyddion yn ystod yr wythnos y cafwyd dros 5,000 llofnod ar ddeiseb i’r Senedd a gychwynnwyd gan Blaid Cymru sydd yn galw am ymchwiliad annibynnol llawn i amlder llifogydd yn yr ardal: mae angen y nifer hwn o lofnodion iddo fynd gerbron y pwyllgor deisebau am drafodaeth bellach ac i gael ei ystyried am ddadl yn y Senedd.

Yn ei llythyr at y Gweinidog Amgylchedd Lesley Griffiths, ysgrifennodd Leanne: ‘Efallai eich bod yn ymwybodol fod ymddiriedolaeth elusennol yn ddiweddar wedi cyhoeddi eu bwriad i dalu am glwydi llifogydd dros dro yn un o gymunedau’r Rhondda. Mae hyn ar y ddealltwriaeth y gellir cyllido ateb mwy parhaol yn y tymor hir. Bwriad y clwydi yw rhoi tawelwch meddwl i’r gymuned sydd wedi dioddef waethaf gan y llifogydd. Mae Pentre yn hynod ddiolchgar am haelioni’r sefydliad hwn. Fodd bynnag, ni chaiff y rhai a ddioddefodd lifogydd mewn cymunedau eraill megis Porth, Ynyshir, Blaenllechau, Maerdy, Treherbert, Penygraig, Ystrad, Ton Pentre a Threorci yr un tawelwch meddwl.

Wedi cyfeirio at ddogfen strategaeth gan y Llywodraeth Lafur a dyfynnu ohoni, ychwanegodd Leanne: ‘Mae’n amlwg y byddai’r strategaeth yn cefnogi darparu drysau llifogydd i bawb yr effeithiodd llifogydd yn y Rhondda arnynt ac y byddai drysau llifogydd nid yn unig yn rhoi tawelwch meddwl i bobl a ddioddefodd lifogydd – sawl gwaith, weithiau – ond byddai hefyd yn gam ariannol synhwyrol dros y tymor hir. Fe wyddom oll fod digwyddiadau o lifogydd yn gostus i bawb.

‘Yn olaf, ni wnaethoch ateb fy nghwestiwn ynghylch a fyddai unrhyw gefnogaeth ariannol ar gael i’r rhai a gollodd eiddo neu a ddioddefodd ddifrod i eiddo oherwydd y llifogydd sydyn a darodd nifer o gymunedau yn y Rhondda ym mis Mehefin neu a fyddai modd i chi ymweld ag unrhyw gymunedau gyda mi yn y dyfodol agos?’

Wedyn, dywedodd Leanne: “Mae arnom angen gweithredu uniongyrchol nawr gan y Llywodraeth Lafur i warchod yr holl gartrefi yn y Rhondda sydd mewn perygl o lifogydd. Mae llawer o bobl yn methu gorffwys pan fydd yn bwrw glaw yn eu cymunedau - ddylai pobl ddim gorfod byw fel hyn.

“Gall y Llywodraeth Lafur roi’r tawelwch meddwl hwnnw y mae trigolion yn crefu amdano trwy gyflwyno rhaglen sydd yn gosod drysau llifogydd i bawb sydd eu hangen. Mae arian ar gael yn Lloegr i hyn – y cyfan rydym ni’n gofyn amdano yw’r un peth.”

Ychwanegodd Leanne: “Roedd yn dda ein bod wedi croesi’r trothwy fel y gallwn, gobeithio, gael dadl yn y Senedd. Daeth y Rhondda yn sydyn yn agored iawn i lifogydd, a rhaid i ni fynd at wraidd y rheswm am hyn. Does gen i ddim ffydd yn yr awdurdodau a all fod yn gyfrifol am achosi neu o leiaf waethygu’r gorlifo i roi’r atebion llawn a gonest sydd eu hangen; dyna pam fod angen ymchwiliad heb i fuddiannau personol fod yn rhan ohono o gwbl.

“Byddaf yn parhau i frwydro am atebion ar ran pobl y Rhondda.” 

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.