Leanne yn Holi Gweinidog Llafur ar Fater Llifogydd

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddarparu drysau llifogydd i bob aelwyd yn y Fach a’r Fawr sydd mewn perygl oherwydd llifogydd.

Yn dilyn cyfres o lifogydd yn y Rhondda eleni a wnaeth daro rhai cymunedau yn enbyd, mae Leanne Wood wedi galw eto am i bobl ac eiddo gael eu gwarchod yn well rhag codiad mewn lefelau dŵr. Galwodd eto ar i’r Gweinidog Llafur dros yr Amgylchedd ateb gwahoddiad a estynnwyd ers amser iddi gwrdd â phobl yn y Rhondda y mae’r llifogydd wedi effeithio arnynt.

Daw’r newyddion yn ystod yr wythnos y cafwyd dros 5,000 llofnod ar ddeiseb i’r Senedd a gychwynnwyd gan Blaid Cymru sydd yn galw am ymchwiliad annibynnol llawn i amlder llifogydd yn yr ardal: mae angen y nifer hwn o lofnodion iddo fynd gerbron y pwyllgor deisebau am drafodaeth bellach ac i gael ei ystyried am ddadl yn y Senedd.

Yn ei llythyr at y Gweinidog Amgylchedd Lesley Griffiths, ysgrifennodd Leanne: ‘Efallai eich bod yn ymwybodol fod ymddiriedolaeth elusennol yn ddiweddar wedi cyhoeddi eu bwriad i dalu am glwydi llifogydd dros dro yn un o gymunedau’r Rhondda. Mae hyn ar y ddealltwriaeth y gellir cyllido ateb mwy parhaol yn y tymor hir. Bwriad y clwydi yw rhoi tawelwch meddwl i’r gymuned sydd wedi dioddef waethaf gan y llifogydd. Mae Pentre yn hynod ddiolchgar am haelioni’r sefydliad hwn. Fodd bynnag, ni chaiff y rhai a ddioddefodd lifogydd mewn cymunedau eraill megis Porth, Ynyshir, Blaenllechau, Maerdy, Treherbert, Penygraig, Ystrad, Ton Pentre a Threorci yr un tawelwch meddwl.

Wedi cyfeirio at ddogfen strategaeth gan y Llywodraeth Lafur a dyfynnu ohoni, ychwanegodd Leanne: ‘Mae’n amlwg y byddai’r strategaeth yn cefnogi darparu drysau llifogydd i bawb yr effeithiodd llifogydd yn y Rhondda arnynt ac y byddai drysau llifogydd nid yn unig yn rhoi tawelwch meddwl i bobl a ddioddefodd lifogydd – sawl gwaith, weithiau – ond byddai hefyd yn gam ariannol synhwyrol dros y tymor hir. Fe wyddom oll fod digwyddiadau o lifogydd yn gostus i bawb.

‘Yn olaf, ni wnaethoch ateb fy nghwestiwn ynghylch a fyddai unrhyw gefnogaeth ariannol ar gael i’r rhai a gollodd eiddo neu a ddioddefodd ddifrod i eiddo oherwydd y llifogydd sydyn a darodd nifer o gymunedau yn y Rhondda ym mis Mehefin neu a fyddai modd i chi ymweld ag unrhyw gymunedau gyda mi yn y dyfodol agos?’

Wedyn, dywedodd Leanne: “Mae arnom angen gweithredu uniongyrchol nawr gan y Llywodraeth Lafur i warchod yr holl gartrefi yn y Rhondda sydd mewn perygl o lifogydd. Mae llawer o bobl yn methu gorffwys pan fydd yn bwrw glaw yn eu cymunedau - ddylai pobl ddim gorfod byw fel hyn.

“Gall y Llywodraeth Lafur roi’r tawelwch meddwl hwnnw y mae trigolion yn crefu amdano trwy gyflwyno rhaglen sydd yn gosod drysau llifogydd i bawb sydd eu hangen. Mae arian ar gael yn Lloegr i hyn – y cyfan rydym ni’n gofyn amdano yw’r un peth.”

Ychwanegodd Leanne: “Roedd yn dda ein bod wedi croesi’r trothwy fel y gallwn, gobeithio, gael dadl yn y Senedd. Daeth y Rhondda yn sydyn yn agored iawn i lifogydd, a rhaid i ni fynd at wraidd y rheswm am hyn. Does gen i ddim ffydd yn yr awdurdodau a all fod yn gyfrifol am achosi neu o leiaf waethygu’r gorlifo i roi’r atebion llawn a gonest sydd eu hangen; dyna pam fod angen ymchwiliad heb i fuddiannau personol fod yn rhan ohono o gwbl.

“Byddaf yn parhau i frwydro am atebion ar ran pobl y Rhondda.” 

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.