Codi Cywilydd ar y Prif Weinidog Wedi Iddo gael ei Atgoffa gan Leanne Wood AC o’i Addewid am Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda wedi codi cywilydd ar y Prif Weinidog Llafur am iddo roi sicrwydd am ddyfodol Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg yr haf diwethaf.

Rhoes Leanne Wood bwysau ar Mark Drakeford trwy ddarllen allan sylwadau a wnaeth am recriwtio meddygon ymgynghorol yn Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg y mae swyddogion y bwrdd iechyd yn awr am ei wanhau.

Mae’r uwch reolwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn honni bod prinder o feddygon ymgynghorol yn eu gorfodi i symud gwasanaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorol o’r Adran Frys yn gyfan gwbl neu yn rhannol.

Maent hefyd yn dweud eu bod yn dilyn agenda canoli ysbytai’r Llywodraeth Lafur  a osodwyd allan yn Rhaglen De Cymru yn 2014.

Yr wythnos hon, darllenodd Ms Wood eiriau Mark Drakeford ei hun wrtho  a roes mewn ateb fis Mehefin diwethaf  i gwestiwn ganddi am lenwi swyddi gwag yn yr Adran Frys.

Dywedodd: “Mewn cyfarfod gorlawn a drefnodd Plaid Cymru yn y Porth neithiwr, yr oedd dicter a rhwystredigaeth pobl yn amlwg.

“Rhoddwyd sicrwydd ffals yn y gorffennol am wasanaethau’r ysbyty. Wyth mis yn unig yn ôl, ym mis Mehefin llynedd, gofynnais i chi roi gwarantau am ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a recriwtio i swyddi gwag, ac yn eich ateb wrthyf, fe ddywedasoch – ac yr wyf yn dyfynnu:

'pan fo pobl yn symud ymlaen, ac y mae pobl yn cael swyddi newydd ac yn mynd ymhellach yn ei gyrfaoedd, bydd y swyddi hynny yn cael eu llenwi. Yn eu lle, gobeithio, fe ddaw swyddi sylweddol ac y mae nifer o fynegiannau o ddiddordeb mewn swyddi gwag yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg eisoes wedi eu derbyn ac y maent yn cael eu hystyried gan y bwrdd iechyd. Os bydd yn rhaid i ni lenwi’r swyddi hynny dros dro trwy benodiadau locwm, yna dyna wnawn ni. Dyna’r dyfodol i’r adran frys, ac yr wyf yn falch iawn o fod wedi cael y cyfle i ddweud hynny ar goedd yma y prynhawn yma.'

“Allwch chi, Brif Weinidog, ddweud wrth bobl y Rhondda beth sydd wedi newid ers mis Mehefin diwethaf? Allwch chi ddweud pam eich bod yn barod i roi’r sicrwydd hwnnw bryd hynny, ond eich bod yn dweud wrth wleidyddion lleol yn awr am aros allan o drafodaethau am ddyfodol Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg?”

Yn ei ateb, dywedodd Mr Drakeford: “Pan siaredais ym mis Mehefin llynedd, dywedais yr hyn a ddywedais am mai dyna oedd y sefyllfa ar y pryd gan fod y bwrdd iechyd lleol yn ceisio recriwtio i swyddi sylweddol yn lle’r rhai gwag; pe na byddai modd iddynt recriwtio i’r swyddi llawn, y buasent yn ceisio recriwtio ymgynghorwyr locwm yn eu lle.

“Dyna’r hyn oedd y bwrdd iechyd yn wneud bryd hynny; dyna wnaeth y bwrdd iechyd yn y cyfamser. Fe fydd pwynt yn cyrraedd pan fo gweithwyr clinigol lleol yn credu nad oes modd parhau â’r gwasanaeth presennol, na fyddai’n ddiogel i gleifion, a’u bod eisiau trafod dewisiadau eraill gyda’r boblogaeth leol.

“Rwy’n gobeithio y bydd y bwrdd iechyd yn cymryd pob cam i wneud yn siŵr y byddant yn ymwneud yn uniongyrchol a chynrychiolwyr lleol a chleifion lleol fel rhan o hynny. Ond, o dderbyn mai dyna’r casgliad y daethant ato, maent yn siŵr o fod yn iawn i gael y sgwrs honno.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.