Codi Cywilydd ar y Prif Weinidog Wedi Iddo gael ei Atgoffa gan Leanne Wood AC o’i Addewid am Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda wedi codi cywilydd ar y Prif Weinidog Llafur am iddo roi sicrwydd am ddyfodol Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg yr haf diwethaf.

Rhoes Leanne Wood bwysau ar Mark Drakeford trwy ddarllen allan sylwadau a wnaeth am recriwtio meddygon ymgynghorol yn Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg y mae swyddogion y bwrdd iechyd yn awr am ei wanhau.

Mae’r uwch reolwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn honni bod prinder o feddygon ymgynghorol yn eu gorfodi i symud gwasanaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorol o’r Adran Frys yn gyfan gwbl neu yn rhannol.

Maent hefyd yn dweud eu bod yn dilyn agenda canoli ysbytai’r Llywodraeth Lafur  a osodwyd allan yn Rhaglen De Cymru yn 2014.

Yr wythnos hon, darllenodd Ms Wood eiriau Mark Drakeford ei hun wrtho  a roes mewn ateb fis Mehefin diwethaf  i gwestiwn ganddi am lenwi swyddi gwag yn yr Adran Frys.

Dywedodd: “Mewn cyfarfod gorlawn a drefnodd Plaid Cymru yn y Porth neithiwr, yr oedd dicter a rhwystredigaeth pobl yn amlwg.

“Rhoddwyd sicrwydd ffals yn y gorffennol am wasanaethau’r ysbyty. Wyth mis yn unig yn ôl, ym mis Mehefin llynedd, gofynnais i chi roi gwarantau am ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a recriwtio i swyddi gwag, ac yn eich ateb wrthyf, fe ddywedasoch – ac yr wyf yn dyfynnu:

'pan fo pobl yn symud ymlaen, ac y mae pobl yn cael swyddi newydd ac yn mynd ymhellach yn ei gyrfaoedd, bydd y swyddi hynny yn cael eu llenwi. Yn eu lle, gobeithio, fe ddaw swyddi sylweddol ac y mae nifer o fynegiannau o ddiddordeb mewn swyddi gwag yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg eisoes wedi eu derbyn ac y maent yn cael eu hystyried gan y bwrdd iechyd. Os bydd yn rhaid i ni lenwi’r swyddi hynny dros dro trwy benodiadau locwm, yna dyna wnawn ni. Dyna’r dyfodol i’r adran frys, ac yr wyf yn falch iawn o fod wedi cael y cyfle i ddweud hynny ar goedd yma y prynhawn yma.'

“Allwch chi, Brif Weinidog, ddweud wrth bobl y Rhondda beth sydd wedi newid ers mis Mehefin diwethaf? Allwch chi ddweud pam eich bod yn barod i roi’r sicrwydd hwnnw bryd hynny, ond eich bod yn dweud wrth wleidyddion lleol yn awr am aros allan o drafodaethau am ddyfodol Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg?”

Yn ei ateb, dywedodd Mr Drakeford: “Pan siaredais ym mis Mehefin llynedd, dywedais yr hyn a ddywedais am mai dyna oedd y sefyllfa ar y pryd gan fod y bwrdd iechyd lleol yn ceisio recriwtio i swyddi sylweddol yn lle’r rhai gwag; pe na byddai modd iddynt recriwtio i’r swyddi llawn, y buasent yn ceisio recriwtio ymgynghorwyr locwm yn eu lle.

“Dyna’r hyn oedd y bwrdd iechyd yn wneud bryd hynny; dyna wnaeth y bwrdd iechyd yn y cyfamser. Fe fydd pwynt yn cyrraedd pan fo gweithwyr clinigol lleol yn credu nad oes modd parhau â’r gwasanaeth presennol, na fyddai’n ddiogel i gleifion, a’u bod eisiau trafod dewisiadau eraill gyda’r boblogaeth leol.

“Rwy’n gobeithio y bydd y bwrdd iechyd yn cymryd pob cam i wneud yn siŵr y byddant yn ymwneud yn uniongyrchol a chynrychiolwyr lleol a chleifion lleol fel rhan o hynny. Ond, o dderbyn mai dyna’r casgliad y daethant ato, maent yn siŵr o fod yn iawn i gael y sgwrs honno.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.