Torrwch Filiau Ynni y Gaeaf hwn, Anoga Leanne

edit5.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi annog pobl i ystyried newid eu cyflenwr ynni er mwyn lleihau eu biliau nwy a thrydan.

Gwnaeth arweinydd Plaid Cymru, sy’n byw ym Mhenygraig, yr alwad yn ystod yr Wythnos Fawr Arbed Ynni sydd yn canolbwyntio eleni ar dorri biliau aelwydydd. Dangosodd ymchwil diweddar gan uSwitch fod dros chwarter y bobl a gymerodd ran yn yr arolwg yn pryderu na fyddai modd iddynt fwydo eu teuluoedd petaent yn troi’r gwres ymlaen.

Canfu’r ymchwil hefyd fod dros bedwar o bob deg o deuluoedd yn bwriadu dogni eu defnydd o ynni ac mewn perygl o fod yn oer y gaeaf hwn mewn ymgais i wneud biliau yn fwy fforddiadwy.

Mae’r Wythnos Fawr Arbed Ynni, sydd yn cychwyn ar 22 Ionawr 2018, yn canolbwyntio ar dair prif thema, sef:

  • Addysgu defnyddwyr yn uniongyrchol am sut i fwrw golwg ar eu costau ynni a newid tariff neu gyflenwr os ydynt yn talu gormod
  • Lledaenu ymwybyddiaeth o’r cyngor a’r gefnogaeth sydd ar gael i ddefnyddwyr o raglenni fel y Fargen Ynni Orau i’r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth
  • Sicrhau y gall defnyddwyr arbed arian ac ynni trwy reoli faint maent yn ddefnyddio a chymryd camau effeithlonrwydd ynni megis insiwleiddio

Dywedodd Ms Wood: “Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni, mae arbedion mawr fel rheol i’w gwneud ar eich biliau nwy a thrydan.

"Mae’r broses newid yn eithaf syml a phopeth yn cael ei drin ar eich rhan gan y cyflenwr newydd – y cyfan mae’n rhaid i chi wneud yw rhoi darlleniadau mesurydd unwaith i chi gychwyn ar y broses newid.

“Pan fo cyllidebau sawl aelwyd dan bwysau a llawer o bobl yn talu mwy nac sydd raid i redeg eu cartrefi, dyma gam syml ac ymarferol y gall pobl gymryd i leihau costau.

"Mae gan Gyngor ar Bopeth yn RCT fwy o wybodaeth a chyngor am yr ymgyrch hon, a buaswn yn annog unrhyw un i ddod i gysylltiad â hwy os oes ganddynt unrhyw ymholiadau pellach trwy ymweld â https://www.citizensadvice.org.uk/local/rhondda-cynon-taff/ neu trwy alw 01443 409284.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.