Deiseb Iechyd

Mae symud  arbenigwyr o Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant wedi ysgwyd pobl o bob rhan o Rhondda Cynon Taf.

Gorymdeithiodd miloedd i wrthwynebu diraddio'r adrannau Achosion Brys a Damweiniau, Mamolaeth a Phediatrig a llanwodd pobl a fynychodd gyfarfodydd ymgynghori ffurflenni i brotestio yn erbyn y bwriad.

Er gwaethaf hyn, anwybyddwyd pawb ac aeth cynlluniau canoli'r Blaid Lafur yn eu blaen. Ymddengys fod yr ofn y caniateir i Ysbyty Brenhinol Morgannwg ddirywio ymhellach yn cael ei wireddu. Yn ddiweddar, tynnodd Leanne Wood sylw at wardiau wedi eu cau a lleihad yn nifer y gwelyau dros dro oherwydd prinder staff sy'n awgrymu'r hyn a all ddigwydd.

O ganlyniad i'r stori hon, dewisodd nifer o weithwyr iechyd proffesiynol ddatgelu sut mae gwasanaethau wedi dirywio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg oherwydd prinder staff a sut y neweidiwyd morale.

O gofio bod Llafur wedi bod yn rhedeg y gwasanaeth iechyd yng Nghymru er 1999, rhaid iddyn nhw dderbyn cyfrifoldeb am hyn. Gall Plaid Cymru ddangos bod ffordd arall ar gael.

Dywedodd Leanne, "Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi nifer o gynigion i gryfhau ein gwasanaeth iechyd. Byddai denu 1000 o feddygon ychwanegol dros 10 mlynedd yn sicrhau nad ydym y tu ôl i weddill y DU o ran nifer y meddygon sy ar gael yn ôl y pen o'r boblogaeth.

"Rydym hefyd am sefydlu canolfannau diagnostig i sicrhau cyfnod aros o 28 diwrnod i brofi am afiechydon difrifol. Mae rhestrau aros am brofion diagnostig yn hirach yng Nghymru nag yn unman arall.

"Rydym am wrthdroi agenda canoli niweidiol y Blaid Lafur a buddsoddi'n sylweddol yn ein gwasanaeth iechyd. Mae'r rhan fwyaf o hyn yn bosib trwy newid ein Llywodraeth yng Nghymru, felly cefnogwch Blaid Cymru yn etholiadau'r Cynulliad fis Mai nesaf."

Os ydych yn gwrthwynebu agenda canoli'r Blaid Lafur ac am weld y math o fuddsoddiad mewn meddygon, canolfannau diagnostig a darparu'r cyffuriau a'r triniaethau diweddaraf a gynigir gan Blaid Cymru, arwyddwch y ddeiseb isod a datgan eich barn.

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 2 o ymatebion

  • Danny Grehan
    posted about this on Facebook 2016-01-08 20:59:43 +0000
    Sign the petition: Deiseb Iechyd
  • Danny Grehan
    signed 2016-01-08 20:53:00 +0000
    Mae’r gwasanaeth iechyd yn holl bwysig i wead ein cymdeithas. Mae’r blaid Lafur wedi cam weinyddu’r gwasanaeth iechyd yn ofnadwy. Mae’n amser am newid.