Plaid Cymru yn Annog y Bwrdd Iechyd i Beidio ag Ystyried Israddio Ysbyty Brenhinol Morgannwg Mewn Cyfarfod Sydd i’w Gynnal

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru wedi dod ynghyd i wrthwynebu unrhyw symudiadau y mis yma i leihau capasiti mewn adran frys allweddol.

Anfonwyd llythyr gan Leanne Wood – Aelod y Senedd dros y Rhondda – at gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg cyn cyfarfod yn nes ymlaen y mis hwn. Fe’i llofnodwyd gan nifer o gynghorwyr lleol, gan gynnwys Heledd Fychan, ymgeisydd y blaid ym Mhontypridd yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf.

Mae’r llythyr yn mynegi pryder y byddai symud unrhyw wasanaethau o adran frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn peryglu cymunedau ar draws yr ardal eang a wasanaethir gan yr ysbyty.

Dywed y llythyr: 'Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos ddiwethaf y bydd y Bwrdd Iechyd yn gwneud penderfyniad ar ddyfodol yr Adran Frys mewn cyfarfod yn nes ymlaen y mis hwn, yr ydym yn ysgrifennu atoch fel cynrychiolwyr Plaid Cymru yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr a Phen-y-bont i ategu ein cefnogaeth i gadw yn barhaol Adran Frys 24-awr dan arweiniad meddygon ymgynghorol, ac i Raglen De Cymru, sydd y tu ôl i’r gostyngiad arfaethedig mewn gwasanaethau brys, gael ei newid neu ei dileu.

‘Fel y gwyddoch o drafodaethau a gohebiaeth flaenorol, yr ydym yn pryderu y byddai unrhyw israddio ar y gwasanaeth neu ei gau yn peryglu ein cymunedau am y rhesymau canlynol.

‘Byddai’r amser a gymerir i gyrraedd ysbytai eraill yn gwneud y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth i rai aelodau o’n cymunedau. Mae hyn yn arbennig o bryderus ar adegau teithio prysur, pan fo’r traffig yn drwm ar y ffyrdd a hefyd mewn tywydd garw pan nad oes modd teithio ar y ffyrdd.

‘Byddai unrhyw israddio neu gau yn rhoi mwy o straen ar adrannau brys ac ysbytai eraill. A oes gan Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty’r Tywysog Siarl y gallu i ymdopi â’r cynnydd, pan mae hwy eu hunain ar hyn o bryd yn gorfod cau eu drysau i gleifion newydd a’u hail-gyfeirio i Ysbyty Brenhinol Morgannwg?

‘Mae’r seilwaith trafnidiaeth ar hyn o bryd yn wael iawn, ac i’r rhai heb geir, byddai’n golygu teithiau hwy ar gludiant cyhoeddus, gyda rhai cymunedau a wasanaethir gan Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn methu cyrraedd ysbytai eraill ar gludiant cyhoeddus. Yr hyn sy’n debyg o ddigwydd yn sgil hyn yw y bydd pobl sydd angen cyrraedd yr Adran Frys yn marw’n ddiangen, am na allant fynd i’r ysbytai amgen.’

Ychwanega’r llythyr: ‘Yr ydym yn pryderu hefyd fod y penderfyniad hwn yn cael ei ystyried ar adeg pan fod ymateb i Covid-19 yn dal yn flaenoriaeth i’r GIG a buasem yn gofyn i chi ystyried ai dyma’r amser i gymryd penderfyniad mor bwysig, oni bai, wrth gwrs, mai’r cynllun yn awr yw cadw’r Adran Frys fel gwasanaeth 24 awr.

‘Os nad yw hyn yn wir, a’ch bod yn dal i ystyried israddio neu gau’r adran, credwn na fyddai’r amserlen hon yn rhoi digon o amser i wersi gael eu dysgu o argyfwng Covid-19 a buasem yn gofyn i chi ystyried hyn ac ail-feddwl.

‘Fe all fod yn rhy gynnar gwybod maint eich llwyddiant o ran recriwtio. Roeddem yn falch o glywed am eich llwyddiant diweddar yn penodi

ymgynghorydd llawn-amser fel arweinydd clinigol i’r adran, yn ogystal â meddyg ymgynghorol arall. Yr ydym yn croesawu’r cam hwn ymlaen, a gobeithio y byddwch yn parhau i recriwtio’n llwyddiannus.

‘Ymhellach, buasem yn ddiolchgar derbyn unrhyw wybodaeth sydd gennych yng nghyswllt y cynnydd sy’n cael ei wneud i newid neu wrthod Rhaglen De Cymru o newidiadau sydd wedi cyfrannu at broblemau recriwtio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg dros y blynyddoedd diwethaf.’

Ychwanega’r llythyr: ‘Ni ddylid bwrw ymlaen ag unrhyw benderfyniad i leihau gwasanaethau tra bod ymateb i Covid-19 yn dal yn flaenoriaeth i’r GIG. Oni fydd y Bwrdd yn cynnig cadw’r Adran Frys fel gwasanaeth 24-awr llawn, ni ddylid cymryd y penderfyniad ym mis Mehefin. Ni fyddai penderfyniad ym mis Mehefin i leihau gwasanaethau yn caniatáu digon o amser i ddysgu gwersi o’r argyfwng Covid-19.

‘Roeddem yn falch o glywed am y llwyddiannau diweddar i benodi meddyg ymgynghorol llawn-amser fel arweinydd clinigol yr adran, yn ogystal â meddyg ymgynghorol arall. Mae’r cam hwn i’w groesawu, ac yr ydym yn gobeithio y bydd y llwyddiant i recriwtio yn parhau, sy’n golygu y gallwn arbed ein Hadran Frys sydd mor werthfawr.

‘Buasem yn ddiolchgar hefyd i gael ymateb i’r pwyntiau a godwyd yn y llythyr hwn, a hefyd i’r llythyr gael ei anfon ymlaen at bob aelod o’r Bwrdd.’

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.