Plaid Cymru yn Annog y Bwrdd Iechyd i Beidio ag Ystyried Israddio Ysbyty Brenhinol Morgannwg Mewn Cyfarfod Sydd i’w Gynnal

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru wedi dod ynghyd i wrthwynebu unrhyw symudiadau y mis yma i leihau capasiti mewn adran frys allweddol.

Anfonwyd llythyr gan Leanne Wood – Aelod y Senedd dros y Rhondda – at gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg cyn cyfarfod yn nes ymlaen y mis hwn. Fe’i llofnodwyd gan nifer o gynghorwyr lleol, gan gynnwys Heledd Fychan, ymgeisydd y blaid ym Mhontypridd yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf.

Mae’r llythyr yn mynegi pryder y byddai symud unrhyw wasanaethau o adran frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn peryglu cymunedau ar draws yr ardal eang a wasanaethir gan yr ysbyty.

Dywed y llythyr: 'Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos ddiwethaf y bydd y Bwrdd Iechyd yn gwneud penderfyniad ar ddyfodol yr Adran Frys mewn cyfarfod yn nes ymlaen y mis hwn, yr ydym yn ysgrifennu atoch fel cynrychiolwyr Plaid Cymru yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr a Phen-y-bont i ategu ein cefnogaeth i gadw yn barhaol Adran Frys 24-awr dan arweiniad meddygon ymgynghorol, ac i Raglen De Cymru, sydd y tu ôl i’r gostyngiad arfaethedig mewn gwasanaethau brys, gael ei newid neu ei dileu.

‘Fel y gwyddoch o drafodaethau a gohebiaeth flaenorol, yr ydym yn pryderu y byddai unrhyw israddio ar y gwasanaeth neu ei gau yn peryglu ein cymunedau am y rhesymau canlynol.

‘Byddai’r amser a gymerir i gyrraedd ysbytai eraill yn gwneud y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth i rai aelodau o’n cymunedau. Mae hyn yn arbennig o bryderus ar adegau teithio prysur, pan fo’r traffig yn drwm ar y ffyrdd a hefyd mewn tywydd garw pan nad oes modd teithio ar y ffyrdd.

‘Byddai unrhyw israddio neu gau yn rhoi mwy o straen ar adrannau brys ac ysbytai eraill. A oes gan Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty’r Tywysog Siarl y gallu i ymdopi â’r cynnydd, pan mae hwy eu hunain ar hyn o bryd yn gorfod cau eu drysau i gleifion newydd a’u hail-gyfeirio i Ysbyty Brenhinol Morgannwg?

‘Mae’r seilwaith trafnidiaeth ar hyn o bryd yn wael iawn, ac i’r rhai heb geir, byddai’n golygu teithiau hwy ar gludiant cyhoeddus, gyda rhai cymunedau a wasanaethir gan Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn methu cyrraedd ysbytai eraill ar gludiant cyhoeddus. Yr hyn sy’n debyg o ddigwydd yn sgil hyn yw y bydd pobl sydd angen cyrraedd yr Adran Frys yn marw’n ddiangen, am na allant fynd i’r ysbytai amgen.’

Ychwanega’r llythyr: ‘Yr ydym yn pryderu hefyd fod y penderfyniad hwn yn cael ei ystyried ar adeg pan fod ymateb i Covid-19 yn dal yn flaenoriaeth i’r GIG a buasem yn gofyn i chi ystyried ai dyma’r amser i gymryd penderfyniad mor bwysig, oni bai, wrth gwrs, mai’r cynllun yn awr yw cadw’r Adran Frys fel gwasanaeth 24 awr.

‘Os nad yw hyn yn wir, a’ch bod yn dal i ystyried israddio neu gau’r adran, credwn na fyddai’r amserlen hon yn rhoi digon o amser i wersi gael eu dysgu o argyfwng Covid-19 a buasem yn gofyn i chi ystyried hyn ac ail-feddwl.

‘Fe all fod yn rhy gynnar gwybod maint eich llwyddiant o ran recriwtio. Roeddem yn falch o glywed am eich llwyddiant diweddar yn penodi

ymgynghorydd llawn-amser fel arweinydd clinigol i’r adran, yn ogystal â meddyg ymgynghorol arall. Yr ydym yn croesawu’r cam hwn ymlaen, a gobeithio y byddwch yn parhau i recriwtio’n llwyddiannus.

‘Ymhellach, buasem yn ddiolchgar derbyn unrhyw wybodaeth sydd gennych yng nghyswllt y cynnydd sy’n cael ei wneud i newid neu wrthod Rhaglen De Cymru o newidiadau sydd wedi cyfrannu at broblemau recriwtio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg dros y blynyddoedd diwethaf.’

Ychwanega’r llythyr: ‘Ni ddylid bwrw ymlaen ag unrhyw benderfyniad i leihau gwasanaethau tra bod ymateb i Covid-19 yn dal yn flaenoriaeth i’r GIG. Oni fydd y Bwrdd yn cynnig cadw’r Adran Frys fel gwasanaeth 24-awr llawn, ni ddylid cymryd y penderfyniad ym mis Mehefin. Ni fyddai penderfyniad ym mis Mehefin i leihau gwasanaethau yn caniatáu digon o amser i ddysgu gwersi o’r argyfwng Covid-19.

‘Roeddem yn falch o glywed am y llwyddiannau diweddar i benodi meddyg ymgynghorol llawn-amser fel arweinydd clinigol yr adran, yn ogystal â meddyg ymgynghorol arall. Mae’r cam hwn i’w groesawu, ac yr ydym yn gobeithio y bydd y llwyddiant i recriwtio yn parhau, sy’n golygu y gallwn arbed ein Hadran Frys sydd mor werthfawr.

‘Buasem yn ddiolchgar hefyd i gael ymateb i’r pwyntiau a godwyd yn y llythyr hwn, a hefyd i’r llythyr gael ei anfon ymlaen at bob aelod o’r Bwrdd.’

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.