Ymchwilio i Lwybr Beicio posib i’r Rhondda Fawr

 Rhondda_tunnel_bike_ride_edit4.jpg

Mae Leanne Wood wedi croesawu newyddion fod ymchwil yn cael ei wneud i greu llwybr beicio i’r Rhondda Fawr.

Crybwyllwyd posibilrwydd i’r Fawr o’r diwedd gael llwybr beicio dynodedig mewn gohebiaeth rhwng AC y Rhondda a Chyngor RCT. Yr oedd Ms Wood wedi anfon llythyr at yr awdurdod lleol fel rhan o’u hymgynghoriad ar lwybrau cerdded a beicio yn y fwrdeistref sirol.

Yn y llythyr, dywedodd: ‘Er ei bod yn dda o beth gweld peth darpariaeth i feicwyr o’r Porth yr holl ffordd i fyny i’r Maerdy ar ben y Fach, does dim llwybr o’r fath yn y Fawr. Mae hyn yn siomedig iawn, heb sôn am fod yn beryglus i feicwyr yn y rhan hon o’r Rhondda.

‘Gan fy mod yn byw ym Mhenygraig, rwy’n hen gyfarwydd â pheryglon bod yn feiciwr yn y rhan hon o’r Rhondda. Mae ceisio beicio i’r gogledd neu’r de yn y cwm yn llawn anawsterau a pheryglon. Mae’r ffyrdd culion yn gwneud hyn yn waeth. Dyw’r lle ddim yn ddiogel, yn enwedig i blant.

‘Mae diffyg llwybr beicio diogel yn cael effaith negyddol ar hyrwyddo beicio yn y Rhondda, a hynny ar adeg pan fod gennym fwy o feicwyr o Gymru yn gosod esiampl nag erioed o’r blaen.

'Ar waeth her prinder llwybrau, mae ymdrechion glew yn cael eu gwneud i annog beicio yn y Rhondda – fel y gwelwn o waith siop y Bike Doctor yn y Porth.

'Yn ogystal â threfnu teithiau beicio ffordd a mynydd rheolaidd trwy eu clwb poblogaidd, maent hefyd yn cynnal gwersi yng nghyfleuster Seidins y Barri y maent newydd ei gael. Does gen i ond canmoliaeth i waith fel hyn. Mae’r manteision i iechyd yn ddiamheuol.

‘Rwyf yn eich annog yn awr i ofalu bod beicwyr brwd yn cael cyfle i deithio o gwmpas ar eu beiciau trwy ddarparu llwybrau diogel. Mae hyn yn allweddol yng ngoleuni cynlluniau i agor Twnnel y Rhondda.

'Mae posibilrwydd i’r cyswllt tanddaearol hwn rhwng cymoedd y Rhondda ac Afan ddod yn atyniad o bwys i ymwelwyr gan mai hwn fyddai’r twnnel beicio ail hwyaf yn y byd. Mae’n hanfodol cael rhwydwaith beicio yn ei le i gefnogi’r atyniad hwn mewn pryd erbyn y bydd yn agor’

Mewn ateb i’w llythyr, dywedodd Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Priffyrdd a Gwasanaethau Gofal Stryd yng Nghyngor RCT: “Rwy’n nodi eich sylwadau a gallaf ddweud fod y drafft o Fap Rhwydwaith Integredig yn cynnig llwybr teithio bywiog posib ar hyd y Rhondda Fawr hyd at geg Twnnel y Rhondda, nas defnyddir ar hyn o bryd, i’w ystyried.

'Gan ei bod yn ddyddiau cynnar iawn ar y datblygiad posib, nid yw’r union lwybr wedi ei bennu a bydd adeiladu yn y dyfodol yn dibynnu ar yr adnoddau fydd ar gael, yn ogystal â chanlyniad gwaith dylunio a maintfesuro manwl.

'Er hyn, mae siwrneiau teithio bywiog yn lleol iawn yn eu hanfod, ac y mae’r cyngor eisoes wedi dechrau gwaith yn y Rhondda Fawr, gan ddefnyddio arian Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, i greu llwybr beicio a cherdded diogel yn ardal Ystrad.

'Hefyd, rydym yn ystyried dewisiadau ar gyfer cael pont droed newydd yn y pen draw dros y rheilffordd a’r afon yng ngorsaf Ystrad Rhondda.

'Rhagwelir felly y bydd y bont a’r ffyrdd ati, sydd yn rhoi mynediad at yr orsaf, y ganolfan hamdden ac ysgolion lleol. A Stad Ddiwydiannol y Gelli, yn ffurfio rhan o lwybr teithio bywiog hwy ar hyd y Rhondda Fawr.”

Wedi derbyn y llythyr, dywedodd Ms Wood ei bod yn falch fod y Rhondda Fawr o’r diwedd yn cael ei hystyried ar gyfer llwybr beicio newydd. “Mae darpariaeth yn y Rhondda Fawr yn wael i feicwyr a hoffwn weld hynny yn newid,” meddai.

“Gyda’u hymgynghoriad, mae gan y cyngor gyfle i unioni hyn a darparu llwybr beicio diogel trwy’r Rhondda Fawr. Mae gan lawer o gymoedd y de lwybrau beicio da iawn – mae’n hen bryd i bobl y Rhondda Fawr gael yr un ddarpariaeth.

“Rwy’n croesawu parodrwydd y cyngor i ymchwilio i lwybr, ac yn gobeithio y byddant yn gwneud eu gorau glas i gyflawni hyn.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ac eisiau cefnogi Plaid Cymru yn y Rhondda, cliciwch ar y ddolen yma.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.