Ymchwilio i Lwybr Beicio posib i’r Rhondda Fawr

 Rhondda_tunnel_bike_ride_edit4.jpg

Mae Leanne Wood wedi croesawu newyddion fod ymchwil yn cael ei wneud i greu llwybr beicio i’r Rhondda Fawr.

Crybwyllwyd posibilrwydd i’r Fawr o’r diwedd gael llwybr beicio dynodedig mewn gohebiaeth rhwng AC y Rhondda a Chyngor RCT. Yr oedd Ms Wood wedi anfon llythyr at yr awdurdod lleol fel rhan o’u hymgynghoriad ar lwybrau cerdded a beicio yn y fwrdeistref sirol.

Yn y llythyr, dywedodd: ‘Er ei bod yn dda o beth gweld peth darpariaeth i feicwyr o’r Porth yr holl ffordd i fyny i’r Maerdy ar ben y Fach, does dim llwybr o’r fath yn y Fawr. Mae hyn yn siomedig iawn, heb sôn am fod yn beryglus i feicwyr yn y rhan hon o’r Rhondda.

‘Gan fy mod yn byw ym Mhenygraig, rwy’n hen gyfarwydd â pheryglon bod yn feiciwr yn y rhan hon o’r Rhondda. Mae ceisio beicio i’r gogledd neu’r de yn y cwm yn llawn anawsterau a pheryglon. Mae’r ffyrdd culion yn gwneud hyn yn waeth. Dyw’r lle ddim yn ddiogel, yn enwedig i blant.

‘Mae diffyg llwybr beicio diogel yn cael effaith negyddol ar hyrwyddo beicio yn y Rhondda, a hynny ar adeg pan fod gennym fwy o feicwyr o Gymru yn gosod esiampl nag erioed o’r blaen.

'Ar waeth her prinder llwybrau, mae ymdrechion glew yn cael eu gwneud i annog beicio yn y Rhondda – fel y gwelwn o waith siop y Bike Doctor yn y Porth.

'Yn ogystal â threfnu teithiau beicio ffordd a mynydd rheolaidd trwy eu clwb poblogaidd, maent hefyd yn cynnal gwersi yng nghyfleuster Seidins y Barri y maent newydd ei gael. Does gen i ond canmoliaeth i waith fel hyn. Mae’r manteision i iechyd yn ddiamheuol.

‘Rwyf yn eich annog yn awr i ofalu bod beicwyr brwd yn cael cyfle i deithio o gwmpas ar eu beiciau trwy ddarparu llwybrau diogel. Mae hyn yn allweddol yng ngoleuni cynlluniau i agor Twnnel y Rhondda.

'Mae posibilrwydd i’r cyswllt tanddaearol hwn rhwng cymoedd y Rhondda ac Afan ddod yn atyniad o bwys i ymwelwyr gan mai hwn fyddai’r twnnel beicio ail hwyaf yn y byd. Mae’n hanfodol cael rhwydwaith beicio yn ei le i gefnogi’r atyniad hwn mewn pryd erbyn y bydd yn agor’

Mewn ateb i’w llythyr, dywedodd Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Priffyrdd a Gwasanaethau Gofal Stryd yng Nghyngor RCT: “Rwy’n nodi eich sylwadau a gallaf ddweud fod y drafft o Fap Rhwydwaith Integredig yn cynnig llwybr teithio bywiog posib ar hyd y Rhondda Fawr hyd at geg Twnnel y Rhondda, nas defnyddir ar hyn o bryd, i’w ystyried.

'Gan ei bod yn ddyddiau cynnar iawn ar y datblygiad posib, nid yw’r union lwybr wedi ei bennu a bydd adeiladu yn y dyfodol yn dibynnu ar yr adnoddau fydd ar gael, yn ogystal â chanlyniad gwaith dylunio a maintfesuro manwl.

'Er hyn, mae siwrneiau teithio bywiog yn lleol iawn yn eu hanfod, ac y mae’r cyngor eisoes wedi dechrau gwaith yn y Rhondda Fawr, gan ddefnyddio arian Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, i greu llwybr beicio a cherdded diogel yn ardal Ystrad.

'Hefyd, rydym yn ystyried dewisiadau ar gyfer cael pont droed newydd yn y pen draw dros y rheilffordd a’r afon yng ngorsaf Ystrad Rhondda.

'Rhagwelir felly y bydd y bont a’r ffyrdd ati, sydd yn rhoi mynediad at yr orsaf, y ganolfan hamdden ac ysgolion lleol. A Stad Ddiwydiannol y Gelli, yn ffurfio rhan o lwybr teithio bywiog hwy ar hyd y Rhondda Fawr.”

Wedi derbyn y llythyr, dywedodd Ms Wood ei bod yn falch fod y Rhondda Fawr o’r diwedd yn cael ei hystyried ar gyfer llwybr beicio newydd. “Mae darpariaeth yn y Rhondda Fawr yn wael i feicwyr a hoffwn weld hynny yn newid,” meddai.

“Gyda’u hymgynghoriad, mae gan y cyngor gyfle i unioni hyn a darparu llwybr beicio diogel trwy’r Rhondda Fawr. Mae gan lawer o gymoedd y de lwybrau beicio da iawn – mae’n hen bryd i bobl y Rhondda Fawr gael yr un ddarpariaeth.

“Rwy’n croesawu parodrwydd y cyngor i ymchwilio i lwybr, ac yn gobeithio y byddant yn gwneud eu gorau glas i gyflawni hyn.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ac eisiau cefnogi Plaid Cymru yn y Rhondda, cliciwch ar y ddolen yma.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.