‘Mae gennym oll well cyfle o oroesi hyn fel cyfres unedig o gymunedau cryf” - Leanne

Leannesenedd.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod cyfraddau trosglwyddo coronafeirws yn dal i gynyddu yn RCT a bod gwaelod y Rhondda yn ardal arbennig o beryglus, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n pryderu fod y Rhondda a gweddill RCT ar fin dod i gyfnod cloi. Os gosodir cyfyngiadau arnom eto, bydd hyn ag oblygiadau o bwys i’n hiechyd, ein lles a’r economi lleol. Mae’n fater o bryder hefyd fod cyfraddau trosglwyddo yn dal i godi.

“Rwy’n gwybod fod pobl yn syrffedu o fod yn y sefyllfa hon a’u bod eisiau dychwelyd i fywyd fel yr oedd, ond mae’n hanfodol ein bod yn cadw at y canllawiau a roddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru os ydym am gadw’n ddiogel a sicrhau bod ein hanwyliaid yn ddiogel.

“Mae angen o hyd i gadw’ch dwylo yn lân, cadw at ymbellhau cymdeithasol a glynu at y rheolau ar swigod teuluol ac i hunan-ynysu a cheisio cael prawf os oes gennych symptomau coronafeirws. Os yw’r tîm dilyn ac olrhain wedi cysylltu â chi, mae’n hanfodol eich bod yn gwrando ar unrhyw gyngor maen nhw’n roi i chi a dweud wrthych lle’r ydych wedi bod ac â phwy y buoch mewn cysylltiad.

“Mae llawer ohonom wedi aberthu llawer er mwyn cadw nifer yr achosion o goronafeirws yn ein cymunedau. Mae’n hollbwysig nad ydym yn colli gafael ar yr angen i’n hamddiffyn ein hunain ac eraill oherwydd mae’r feirws yno o hyd, ac yn dal yn beryglus. Diolch.”

Ychwanegodd Leanne: “Fy mhryder i yw bod y lledaenu wedi digwydd eisoes, ac oherwydd bod y llywodraethau wedi methu â defnyddio’r cyfle bychan a gawsant i berffeithio’r system profi ac olrhain, na fyddant yn medru cyfyngu ar ail don. Rwy’n mawr obeithio nad oes sail i’r pryder hwn, ac os byddwn oll yn cadw’n fwy caeth nag erioed at y rheolau am olchi dwylo, ymbellhau a gwisgo mygydau mewn llefydd caeedig dros yr wythnosau nesaf, gallwn ateb y sefyllfa waethaf rhag digwydd.

“Yr hyn y deuthum i ddeall wedi blynyddoedd o fod yn weithredol mewn gwleidyddiaeth rheng-flaen yw bod gennym oll well cyfle o oroesi hyn fel cyfres gref o gymunedau unedig nag os bydd pobl yn anghytuno ac yn beio’i gilydd.

“Gadewch i ni oll amlygu ein trugaredd a’n hysbryd cymunedol os bydd amseroedd cael o’n blaenau. Mae’n werth cofio y gallwn oll fod yn ddiolchgar am y caredigrwydd, y cydymdeimlad a’r ysbryd cymunedol hwn rywbryd yn y dyfodol.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.