Marwolaethau Coronafeirws yn Pwysleisio’r Angen i Leihau Tlodi – Leanne

Leanne_flag.jpg

Mae AC y Rhondda wedi dweud fod Covid-19 wedi tanlinellu’r angen i’r Llywodraeth Lafur roi mynd i’r afael â thlodi yn ôl ar yr agenda.

Yr oedd Leanne Wood AC yn siarad wrth i ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol (SYG) ddangos fod y pandemig wedi effeithio ar ardaloedd tlotaf Cymru i raddau llawer mwy na’r ardaloedd cyfoethocaf. Ychwanegodd fod hyn yn tynnu sylw at ddiffyg parhau â strategaeth gwrth-dlodi i Gymru ar ran y Llywodraeth Lafur.

Mae un o bob tri o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi yn 2020 - ac erbyn y flwyddyn hon yr addawodd Llywodraeth Lafur ddileu tlodi plant ar gychwyn datganoli ddwy ddegawd yn ôl. Pan gyhoeddodd y Llywodraeth Lafur yn 2017 eu bod yn dirwyn rhaglen Cymunedau’n Gyntaf i ben - rhaglen a roesai filiynau o bunnoedd o gyllid i rannau mwyaf difreintiedig Cymru - ni chyflwynwyd rhaglen yn ei lle, ac ni chafwyd un hyd yma chwaith.

Daw hyn ar ben blynyddoedd o lymder a gafodd effaith drom ar y gwasanaethau cyhoeddus y mae’r rhai sydd mewn mwyaf o angen yn dibynnu arnynt.

Bu’r haint coronafeirws yn drychinebus i rai o rannau tlotaf Cymru. Dywedodd y SYG: ‘Roedd gan y pumed (cwintel) ardal fwyaf difreintiedig yng Nghymru gyfradd o 44.6 o farwolaethau o achos y coronafeirws (COVID-19) am bob 100,000 o’r boblogaeth; yr oedd hyn bron ddwywaith yn uwch na’r ardaloedd lleiaf difreintiedig (23.2 o farwolaethau am bob 100,000 o’r boblogaeth) a thros ddwywaith yn uwch na’r gyfradd farwolaethau isaf yng nghwintil pedwar (19.5 o farwolaethau am bob 100,000 o’r boblogaeth).’

Dywedodd AC y Rhondda y dylai hyn roi proc i’r Llywodraeth Lafur. “Mae’n hysbys fod tlodi’n lladd,” meddai Ms Wood. “Mae tlodi’n cael effaith andwyol ar iechyd, ar gyfleoedd, ac yn y pen draw ar ddisgwyliad einioes. Mae hyn yn cael ei wneud yn waeth gan feirws marwol fel Covid-19.

“Mae Cymru’n awr yn talu’r pris am gael llywodraethau yn San Steffan a Chymru fu’n amharod neu’n anabl i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb, a hynny wedi cynyddu dan lywodraethau Llafur a Thorïaidd fel ei gilydd. Rhaid cael ymdrech ar y cyd gan bob lefel o lywodraeth yn awr i ddileu tlodi.

“Petai’r Llywodraeth Lafur o ddifrif am hyn, dylsent ystyried datblygu strategaeth gwrth-dlodi yn lle’r un a ddilëwyd ganddynt dair blynedd yn ôl.

“Dyw hi ddim yn iawn fod y bobl dlotaf mewn cymdeithas yn cael cam dro ar ôl tro. Nid yw’r status quo yn dderbyniol, a rhaid i bethau newid.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.