Marwolaethau Coronafeirws yn Pwysleisio’r Angen i Leihau Tlodi – Leanne

Leanne_flag.jpg

Mae AC y Rhondda wedi dweud fod Covid-19 wedi tanlinellu’r angen i’r Llywodraeth Lafur roi mynd i’r afael â thlodi yn ôl ar yr agenda.

Yr oedd Leanne Wood AC yn siarad wrth i ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol (SYG) ddangos fod y pandemig wedi effeithio ar ardaloedd tlotaf Cymru i raddau llawer mwy na’r ardaloedd cyfoethocaf. Ychwanegodd fod hyn yn tynnu sylw at ddiffyg parhau â strategaeth gwrth-dlodi i Gymru ar ran y Llywodraeth Lafur.

Mae un o bob tri o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi yn 2020 - ac erbyn y flwyddyn hon yr addawodd Llywodraeth Lafur ddileu tlodi plant ar gychwyn datganoli ddwy ddegawd yn ôl. Pan gyhoeddodd y Llywodraeth Lafur yn 2017 eu bod yn dirwyn rhaglen Cymunedau’n Gyntaf i ben - rhaglen a roesai filiynau o bunnoedd o gyllid i rannau mwyaf difreintiedig Cymru - ni chyflwynwyd rhaglen yn ei lle, ac ni chafwyd un hyd yma chwaith.

Daw hyn ar ben blynyddoedd o lymder a gafodd effaith drom ar y gwasanaethau cyhoeddus y mae’r rhai sydd mewn mwyaf o angen yn dibynnu arnynt.

Bu’r haint coronafeirws yn drychinebus i rai o rannau tlotaf Cymru. Dywedodd y SYG: ‘Roedd gan y pumed (cwintel) ardal fwyaf difreintiedig yng Nghymru gyfradd o 44.6 o farwolaethau o achos y coronafeirws (COVID-19) am bob 100,000 o’r boblogaeth; yr oedd hyn bron ddwywaith yn uwch na’r ardaloedd lleiaf difreintiedig (23.2 o farwolaethau am bob 100,000 o’r boblogaeth) a thros ddwywaith yn uwch na’r gyfradd farwolaethau isaf yng nghwintil pedwar (19.5 o farwolaethau am bob 100,000 o’r boblogaeth).’

Dywedodd AC y Rhondda y dylai hyn roi proc i’r Llywodraeth Lafur. “Mae’n hysbys fod tlodi’n lladd,” meddai Ms Wood. “Mae tlodi’n cael effaith andwyol ar iechyd, ar gyfleoedd, ac yn y pen draw ar ddisgwyliad einioes. Mae hyn yn cael ei wneud yn waeth gan feirws marwol fel Covid-19.

“Mae Cymru’n awr yn talu’r pris am gael llywodraethau yn San Steffan a Chymru fu’n amharod neu’n anabl i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb, a hynny wedi cynyddu dan lywodraethau Llafur a Thorïaidd fel ei gilydd. Rhaid cael ymdrech ar y cyd gan bob lefel o lywodraeth yn awr i ddileu tlodi.

“Petai’r Llywodraeth Lafur o ddifrif am hyn, dylsent ystyried datblygu strategaeth gwrth-dlodi yn lle’r un a ddilëwyd ganddynt dair blynedd yn ôl.

“Dyw hi ddim yn iawn fod y bobl dlotaf mewn cymdeithas yn cael cam dro ar ôl tro. Nid yw’r status quo yn dderbyniol, a rhaid i bethau newid.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.