Atal Ymgynghori ar Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn “Rhyddhad Enfawr” - Leanne

Royal_Glam_protest_pic_2020.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu atal yr ymgynghoriad dros ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Mae’r uwch-reolwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi penderfynu ‘atal dros dro’ eu cynlluniau i leihau gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn y prif ysbyty dosbarth sy’n gwasanaethu’r Rhondda.

Cyhoeddwyd llythyr ar y cyd gan gadeirydd y bwrdd iechyd, Marcus Longley a’r Cyfarwyddwr Meddygol Nick Lyons, a ddywedodd: ‘I hwyluso ymateb y Bwrdd Iechyd i’r Coronafirws COVID-19, yr ydym yn atal dros dro y rhan fwyaf o weithgareddau yn y prosiect sy’n ystyried meddygaeth frys (adran frys) a gwasanaethau cysylltiedig eraill yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

‘Bydd peth gwaith cefndir yn parhau, i gyfnerthu’r cynnydd a wnaed eisoes ac i gynllunio ar gyfer mwy o ymwneud â’r cyhoedd, staff a’r mudiadau sy’n bartneriaid yn y dyfodol.

‘Fodd bynnag, ni fyddwn yn gwneud unrhyw waith fydd yn tynnu staff clinigol oddi wrth eu prif waith. Bydd adroddiad ar gynnydd ar y prosiect a’r penderfyniad i atal a chyfnerthu yn cael ei ystyried gan y Bwrdd yn eu cyfarfod ar Fawrth 26.’

Mae’r llythyr yn ychwanegu: ‘Byddwn yn canolbwyntio yn bennaf dros yr wythnosau nesaf ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau. Mae’r GIG cyfan yn wynebu her ddigynsail, a rhaid i ni roi’r brif flaenoriaeth i hyn. Yr ydym yn ddiolchgar i bawb a gymerodd ran yn nigwyddiadau ymwneud diweddar y Bwrdd Iechyd ac yr ydym yn edrych ymlaen at ail-gychwyn ein sgwrs gyda’r cyhoedd, ein staff a chynrychiolwyr etholedig ynghylch dewisiadau am gyflwyno gwasanaethau yn y dyfodol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg unwaith i COVID-19 fod dan reolaeth.’

Croesawodd Leanne y newyddion, gan ddweud: “Bydd hyn yn rhyddhad enfawr i bawb fu’n ymgyrchu yn erbyn gwanhau gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Yr ydym yn gryf o’r farn nad odd y dadleuon dros wanhau’r ddarpariaeth yn gwneud unrhyw synnwyr o gwbl. Buasai lleihau’r gallu - neu geisio gwneud hynny - ar adeg pan fo’r GIG yn wynebu ei her fwyaf yn ystod ei hanes balch wedi bod yn annoeth iawn.

“Dyna’n union a ddywedodd Plaid Cymru yn ystod ein dadl am ddarparu gwasanaethau ysbyty yn y Senedd yn gynharach y mis hwn. Mwy o allu sydd arnom ei angen yn y GIG, nid llai.

“Rhaid i ni ganolbwyntio’n llwyr yn awr ar wynebu her enfawr Covid-19 dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, yn y gwasanaeth iechyd yn anad dim.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.