Colofn Diweddaraf Rhondda Leader

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Mae rhieni wedi cysylltu â fy swyddfa ynglŷn â chodi am gludiant os yw disgybl yn byw lai na thair milltir o'u hysgol uwchradd.

Bydd hyn yn dechrau gweithredu ym mis Medi a golyga y bydd rhaid i deuluoedd ddod o hyd i £285 y pen y flwyddyn, neu £570 os oes ganddynt ddau blentyn neu fwy.

Bydd hyn yn cael effaith fawr ar gyllid teuluoedd ac ar bob ysgol - ysgolion ffydd a chyfrwng Cymraeg uwchradd, yn ogystal â disgyblion sy'n mynych ysgolion Saesneg eu hiaith.

Yn barod, mae rhaid i lawer o rieni dalu am ginio a gwisg ysgol a bydd y gost ychwanegol am gludiant yn ei gwneud hi'n anodd i rieni ar gyflogau isel, sydd ond ag ychydig o arian i'w sbario ar ddiwedd pob wythnos.

Dyw cerdded ddim yn ddewis i lawer o blant oherwydd y pellter sylweddol rhwng eu cartref a'r ysgol. Rwyf wedi siarad â rhieni sy'n gofidio nad yw'r ffordd o Gwm Clydach i Goleg Cymunedol Tonypandy, er enghraifft, yn ddiogel i'w plant ei cherdded. Fydd y newid hwn yn effeithio ar bresenoldeb a phlant yn methu â chyrraedd gwersi mewn pryd?

Bydd hefyd yn esgor ar ragor o fiwrocratiaeth gyda thri archwiliad y flwyddyn i wybod a yw plant sy'n derbyn cinio ysgol am ddim - sy'n talu'r swm gostyngol o £95 y flwyddyn - yn dal i fod yn gymwys i hawlio tâl is. Ac, wrth gwrs, gallai rhieni eraill a gollodd eu swydd fod yn gymwys ar gyfer y tâl is hwn.

Derbyniodd y cyngor Llafur well setliad na'r disgwyl gan Lywodraeth Cymru am y flwyddyn ariannol nesaf ac mae cyfle i ohirio codi'r tâl hwn. Galwaf arnynt i wneud hynny.

Os ydych chi eisiau cefnogi Leanne, cliciwch y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.