Prif Weinidog yn Ymateb i Bryderon AC y Rhondda am Ddiogelwch Tipiau Glo

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae AC y Rhondda  wedi derbyn sicrwydd gan y Prif Weinidog fod mater diogelwch tipiau glo yn cael ei drin “fel mater o frys.”

Ysgrifennodd Leanne Wood at Mark Drakeford ddwywaith yn syth wedi’r llifogydd a sgubodd trwy’r Rhondda ac a achosodd dirlithriad enfawr yn Tylorstown. Dros y dyddiau wedyn, cafwyd sôn am fwy o dirlithriadau yng Nghwm Clydach  a Phontygwaith.

Yn ei llythyr, ysgrifennodd Ms Wood: ‘Fe hoffwn wybod, yng ngoleuni’r holl ddigwyddiadau hyn sy’n achosi pryder, a oes rhaglen argyfwng o waith ar gael er mwyn sicrhau fod pobl yn ddiogel yn y tymor byr?

‘A oes cynllun i gyrchu safleoedd yr oeddem ni gynt yn tybio eu bod yn ddiogel ond sydd bellach wedi eu gwneud yn ansefydlog oherwydd y glawogydd trwm yr ydym yn eu gweld, o ganlyniad, mae’n siŵr, i’r argyfwng hinsawdd?

‘Gobeithio y byddwch yn ystyried o ddifrif oblygiadau’r modd y bydd ein systemau tywydd sydd yn newid mor sydyn yn cael effaith ar y tirwedd a adawyd fel gwaddol ein gorffennol diwydiannol.’  

Yn ei ymateb, ysgrifennodd Mr Drakeford: ‘Ar fater tirlithriadau, cyfarfûm i, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a chynrychiolwyr yr Awdurdod Glo, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Rhondda Cynon Taf ddoe i drafod diogelwch tipiau glo a’r camau sydd eu hangen i ddiogelu cymunedau sy’n byw yn eu cysgod.

‘Mae perchenogaeth a chynnal tipiau glo yn  gymhleth, ac yn cael eu rhannu rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, awdurdodau lleol a’r Awdurdod Glo.

‘Sicrhau fod gennym ddarlun cyflawn o’r holl safleoedd posib lle mae risg i gymunedau yw ein prif flaenoriaeth. Rydym yn gweithio gyda’r awdurdodau lleol i ddeall hyn, a gwneud yn siŵr ein bod yn gwybod popeth am y gwiriadau a’r systemau monitro sydd ar gael ar hyn o bryd, a hynny fel mater o frys.’

Dywedodd Ms Wood: “Rwy’n falch fod y mater hwn yn cael ei drin gyda’r difrifoldeb a’r brys angenrheidiol. Mae safle’r tirlithriad yn Tylorstown wedi anfon ias i lawr cefnau pawb sy’n byw yng nghyn-ardaloedd glofaol y de.

“Mae angen asesu pob un tip glo, a’u diogelu os oes rhaid. Bydd angen i beirianwyr gadw mewn cof y ffaith fod y tywydd drwg a welsom yn dod yn fwy cyffredin mewn unrhyw argymhellion ar gyfer gwaith adferol.

“Mae’n rhaid diogelu’r tipiau glo at y dyfodol ar gyfer y tywydd yr ydym yn debygol o weld mwy ohono o ganlyniad i’r argyfnwg hinsawdd. Rhaid rhoi’i flaenoriaeth i ddiogelwch pobl.

“Rhaid rhoi sicrwydd i bobl hefyd fel eu bod yn gwybod fod eu cartrefi, eu hysgolion a’u cymunedau yn ddiogel. Nid yw’n dderbyniol i bobl fod yn byw dan fygythiad cyson trwy ddiffyg gweithredu neu gyfathrebu.”

Ychwanegodd: “Rwyf hefyd wedi gofyn i’r Prif Weinidog ystyried ail-gyflwyno’r Grant Adennill Tir a ddaeth i ben oherwydd toriadau’r Llywodraeth Lafur bum mlynedd yn ôl. Nid wyf eto wedi derbyn ateb i hyn – mewn gohebiaeth nac i’m cwestiwn yn y Senedd – ond fe fyddaf i’n dal ati i holi’r cwestiynau gan y gallai fod yn hollbwysig o ran gwneud hen dipiau glo nid yn unig yn bosib eu defnyddio, ond hefyd yn ddiogel.   

“Yn y tymor hir, gallai adfer y grant roi tawelwch meddwl i drigolion sy’n byw yng nghysgod tip glo – tawelwch meddwl a ddifethwyd gan y digwyddiadau diweddar.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.