Angen Gwarchod y sawl sy’n Glinigol Fregus yng Nghymru yn Well - Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw am i bobl sy’n glinigol fregus yng Nghymru gael yr un math o warchodaeth â phobl yn Lloegr.

Wrth i Gymru baratoi i ddod dan gyfres newydd o gyfyngiadau coronafeirws, anogodd Leanne Wood AS y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i sefyll dros bobl a all fod yn ofni dychwelyd i’r gwaith a bod yn agored i niwed.

Daeth yr alwad wrth i’r ffaith gael ei datgelu fod gan Rhondda Cynon Taf gyfradd heintiad Covid-19 o 556 am bob 100,000 o bobl. Mae hyn yn cymharu â chyfradd o 350 am bob 100,000 o bobl yn Lerpwl sydd yn yr haen uchaf bosib dan y system o sydd ar waith yn Lloegr. I wneud pethau’n waeth, mae pob gwely gofal dwys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg - sef y prif ysbyty dosbarth cyffredinol sy’n gwasanaethu’r Rhondda - yn llawn.

Tra bod Llywodraeth San Steffan wedi dweud na ddylai pobl sy’n glinigol fregus ac unrhyw un dros 60 oed beidio â mynd i’w gwaith os medrant weithio o gartref, nid yw cyngor Llywodraeth Cymru mor gryf. Yn eu canllawiau diweddaraf a gyhoeddwyd ar Dachwedd 5, dywed Llywodraeth Cymru: ‘Rydym yn annog cyflogwyr a gweithwyr i ddod ynghyd yn wastad i ddatrys problemau.’

Dywedodd Ms Wood, a gosodd y mater hwn gyda’r Prif Weinidog yn y sesiwn lawn yr wythnos hon, nad yw hyn yn ddigon da. Dywedodd fod pobl yn awr yn wynebu sefyllfa anodd.

“Bu Llywodraeth Cymru yn wan o ran eu cyngor i bobl sy’n glinigol fregus ac sy’n gweithio,” meddai Ms Wood. “Nid yw eu safbwynt yn ddigon da i bobl sy’n wynebu dewis anodd rhwng ynysu neu gwympo i dlodi. Neu fel y dwedodd un o’m hetholwyr: ‘Naill ai rwy’n gorfod ynysu a pheidio â chael unrhyw gefnogaeth ariannol, neu weithio ac wynebu cymhlethdodau tymor hir gyda’n hiechyd, neu hyd yn oed farw.’

“Mae hyn yn arbennig o bryderus yn y Rhondda lle mae gennym gyfraddau trosglwyddo uchel ac y mae’r gwasanaethau iechyd lleol dan bwysau aruthrol.”

Wedyn, ychwanegodd: “Fe wneuthum annog y Prif Weinidog i unioni’r anghysondeb rhwng Cymru a Lloegr  yn y Senedd yr wythnos hon. Ni ddylai pobl sy’n glinigol fregus orfod wynebu cyfyng gyngor fel hyn. Maent yn haeddu ein cefnogaeth lawn ac yr wyf yn galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i wneud y peth iawn drostynt.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-11-09 11:53:44 +0000