Llafur yn Gwneud Tlodi yn Waeth yng Nghymru Gyda’u Polisi Prydau Ysgol - Leanne

MH_050716_Plaid_Cymru_090.JPG

Mae AC y Rhondda wedi dweud fod penderfyniad y Llywodraeth Lafur i gyfyngu ar brydau ysgol am ddim yn taro pocedi llawer o bobl.

Dywedodd Leanne Wood, Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Dai a Chyfiawnder Cymdeithasol, na fydd llawer o blant sy’n byw tlodi bellach yn gymwys am brydau ysgol am ddim oherwydd y newid mewn meini prawf fydd yn cau allan deuluoedd gydag incwm net o fwy na £7,400.

Caiff y meini prawf newydd eu cyflwyno yn Ebrill 2019, gyda chyfnod trosiannol byr i amddiffyn teuluoedd rhag colli eu prydau ysgol am ddim tra bod Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno ledled Cymru.

Yng Ngogledd Iwerddon, gosodwyd y cap ar gyfer incwm sy’n cael ei ennill ar £14,000 – ddwywaith y lefel ar gyfer Cymru. Er bod y cap yn Lloegr a’r Alban yn debyg i’r hyn a gynigir gan Lywodraeth Cymru, mae plant ysgol ym Mlynyddoedd Dau ac yn is yn cael prydau ysgol am ddim.

“Wnaiff y penderfyniad hwn gan Lafur mewn Llywodraeth ddim ond cynyddu stigma a thlodi,” meddai Leanne.

“Mae’r ystadegau’n awgrymu fod cynifer â 150,000 o blant yng Nghymru – dros chwarter yr holl blant – yn byw mewn tlodi. Gallai’r polisi hwn olygu na fydd gan 55,000 o’r plant hynny sy’n byw mewn tlodi hawl i brydau ysgol am ddim.

“Bydd y weithred hon gan y Llywodraeth Lafur o raid yn golygu y bydd mwy o blant yn teimlo’n newynog yn ystod oriau ysgol, a bydd hyn yn ei dro yn sicr o gael effaith ar eu cyrhaeddiad a’u lefelau presenoldeb. Mae Llafur yn gwneud tlodi’n waeth.

“Buasech yn disgwyl i’r rhai sydd heb lawer o fodd gael eu trin yn sarhaus gan y Torïaid; dyna welwn ni gyda’r newidiadau i’r system fudd-daliadau gan San Steffan. Fodd bynnag, mae’r rhai sydd mewn tlodi yng Nghymru hefyd yn cael cefnogaeth wedi’i dynnu ymaith gan Lywodraeth Lafur yng Nghymru ar adeg pan fo incwm aelwydydd yn cael ei dorri at yr asgwrn a thu hwnt.

“Mae hynny’n anodd i’w ddeall na’i gyfiawnhau. Byddaf yn gofyn cwestiynau caled i’r Llywodraeth Lafur ar ran fy etholwyr yn y Rhondda a’r teuluoedd eraill hynny ledled Cymru sy’n dibynnu ar brydau ysgol am ddim.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.