Enillion Polisi Sylweddol i Gymru a’r Rhondda yn dilyn Trafodaethau Cyllidebol gan Blaid Cymru.

Shadowcabinetheadshot6small.jpg 

Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno darpariaeth gofal plant ychwanegol i blant teirblwydd oed fel rhan o gytundeb gyda’r llywodraeth Lafur leiafrifol.

Wrth sicrhau’r addewid oedd yn un o rai allweddol maniffesto Plaid Cymru yn gyfnewid am gefnogi penodi Carwyn Jones yn Brif Weinidog, dywedodd arweinydd y blaid Leanne Wood wrth y Siambr y byddai’n helpu i "roi’n ôl yr hyn a dorrwyd o deuluoedd mewn llefydd fel y Rhondda."

Yn ystod y trafodaethau, sicrhaodd Ms Wood, sy’n dod o’r Rhondda ac yn dal i fyw yno, arian ar gyfer cronfa feddyginiaethau a thriniaethau newydd i roi terfyn ar y loteri cod post sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y GIG, yn ogystal â chreu prentisiaethau newydd. Cytunodd y llywodraeth Lafur leiafrifol hefyd i roi blaenoriaeth i recriwtio mwy o feddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol.

"Fel plentyn a fagwyd yn y Rhondda, fe fanteisiais i ar addysg lawn-amser o dair oed ymlaen," meddai Ms Wood.  "Cafodd fy merch hefyd y fraint o addysg lawn-amser o dair oed ymlaen, felly rydym oll yn deall mor bwysig yw hyn.

"Roedd miloedd o rieni, teidiau a neiniau yn ddig iawn pan dorrodd cyngor RCT addysg feithrin. Mae  Plaid Cymru wedi sicrhau consesiynau o bwys gan y llywodraeth Lafur newydd fydd yn golygu y bydd teuluoedd yng Nghymru benbaladr yn awr yn manteisio ar addysg feithrin o ansawdd dda i’w plant o dair oed ymlaen.

"Diolch i Blaid Cymru, fe welwn derfyn ar y loteri cod post am driniaethau a meddyginiaethau newydd. Y gobaith yw y bydd hynny yn rhoi terfyn ar yr angen i bobl deithio i wledydd eraill i gael y driniaeth maent ei angen.

"Bydd meddygon teulu ychwanegol yn bwnc o bwys i bobl yn y Rhondda gan fod yn rhaid i ormod o lawer o bobl aros yn rhy hir am apwyntiad i weld meddyg. Mae’r dagfa hon yn y system yn cael effaith ar niferoedd y bobl sy’n ymweld ag ysbytai.

"Bydd prentisiaethau newydd yn rhoi cyfle y mae ei fawr angen i ennill sgiliau newydd. Bu diweithdra ymhlith ieuenctid yn rhy uchel yma yn y cymoedd dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd cyfleoedd newydd am hyfforddiant yn y gweithle yn helpu i fynd i’r afael â’n cyfradd uchel o ddiweithdra ieuenctid ac yn atal pobl rhag gorfod symud allan o’u cymunedau eu hunain i ddod o hyd i waith."

Ychwanegodd Ms Wood: "Dyw’r trafodaethau hyn ddim yn ein clymu i unrhyw beth. Mae’r cyfan yn gyfnewid am bleidlais unwaith ac am byth. Mae’r blaid yr wyf i’n arweinydd arni wedi addo bod yn wrthblaid gref ac effeithiol, ac fe wnawn h mwyaf o’n sefyllfa i gael y manteision mwyaf i bobl.

"Does dim diddordeb gennym ni mewn pluo ein nyth ein hunain gyda seddi o gwmpas bwrdd cabinet rhywun arall. Gan na wnaethom ennill digon o seddi y tro hwn i fod yn blaid fwyaf, allwn ni ddim arwain y llywodraeth.

"Ond fe allwn ennill gwir fanteision i bobl mewn cymunedau fel y Rhondda, a dyna sut y bwriadwn ddefnyddio ein safle fel gwrthblaid. Gwyliwch y gofod hwn."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.