Enillion Polisi Sylweddol i Gymru a’r Rhondda yn dilyn Trafodaethau Cyllidebol gan Blaid Cymru.

Shadowcabinetheadshot6small.jpg 

Mae Plaid Cymru wedi cyflwyno darpariaeth gofal plant ychwanegol i blant teirblwydd oed fel rhan o gytundeb gyda’r llywodraeth Lafur leiafrifol.

Wrth sicrhau’r addewid oedd yn un o rai allweddol maniffesto Plaid Cymru yn gyfnewid am gefnogi penodi Carwyn Jones yn Brif Weinidog, dywedodd arweinydd y blaid Leanne Wood wrth y Siambr y byddai’n helpu i "roi’n ôl yr hyn a dorrwyd o deuluoedd mewn llefydd fel y Rhondda."

Yn ystod y trafodaethau, sicrhaodd Ms Wood, sy’n dod o’r Rhondda ac yn dal i fyw yno, arian ar gyfer cronfa feddyginiaethau a thriniaethau newydd i roi terfyn ar y loteri cod post sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y GIG, yn ogystal â chreu prentisiaethau newydd. Cytunodd y llywodraeth Lafur leiafrifol hefyd i roi blaenoriaeth i recriwtio mwy o feddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol.

"Fel plentyn a fagwyd yn y Rhondda, fe fanteisiais i ar addysg lawn-amser o dair oed ymlaen," meddai Ms Wood.  "Cafodd fy merch hefyd y fraint o addysg lawn-amser o dair oed ymlaen, felly rydym oll yn deall mor bwysig yw hyn.

"Roedd miloedd o rieni, teidiau a neiniau yn ddig iawn pan dorrodd cyngor RCT addysg feithrin. Mae  Plaid Cymru wedi sicrhau consesiynau o bwys gan y llywodraeth Lafur newydd fydd yn golygu y bydd teuluoedd yng Nghymru benbaladr yn awr yn manteisio ar addysg feithrin o ansawdd dda i’w plant o dair oed ymlaen.

"Diolch i Blaid Cymru, fe welwn derfyn ar y loteri cod post am driniaethau a meddyginiaethau newydd. Y gobaith yw y bydd hynny yn rhoi terfyn ar yr angen i bobl deithio i wledydd eraill i gael y driniaeth maent ei angen.

"Bydd meddygon teulu ychwanegol yn bwnc o bwys i bobl yn y Rhondda gan fod yn rhaid i ormod o lawer o bobl aros yn rhy hir am apwyntiad i weld meddyg. Mae’r dagfa hon yn y system yn cael effaith ar niferoedd y bobl sy’n ymweld ag ysbytai.

"Bydd prentisiaethau newydd yn rhoi cyfle y mae ei fawr angen i ennill sgiliau newydd. Bu diweithdra ymhlith ieuenctid yn rhy uchel yma yn y cymoedd dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd cyfleoedd newydd am hyfforddiant yn y gweithle yn helpu i fynd i’r afael â’n cyfradd uchel o ddiweithdra ieuenctid ac yn atal pobl rhag gorfod symud allan o’u cymunedau eu hunain i ddod o hyd i waith."

Ychwanegodd Ms Wood: "Dyw’r trafodaethau hyn ddim yn ein clymu i unrhyw beth. Mae’r cyfan yn gyfnewid am bleidlais unwaith ac am byth. Mae’r blaid yr wyf i’n arweinydd arni wedi addo bod yn wrthblaid gref ac effeithiol, ac fe wnawn h mwyaf o’n sefyllfa i gael y manteision mwyaf i bobl.

"Does dim diddordeb gennym ni mewn pluo ein nyth ein hunain gyda seddi o gwmpas bwrdd cabinet rhywun arall. Gan na wnaethom ennill digon o seddi y tro hwn i fod yn blaid fwyaf, allwn ni ddim arwain y llywodraeth.

"Ond fe allwn ennill gwir fanteision i bobl mewn cymunedau fel y Rhondda, a dyna sut y bwriadwn ddefnyddio ein safle fel gwrthblaid. Gwyliwch y gofod hwn."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.