Leanne yn Ategu’r Alwad am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i Helpu’r Hunangyflogedig

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am weithredu brys ac am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i helpu pobl hunangyflogedig sydd “wedi eu gadael gyda dewisiadau amhosib” yng nghanol clefyd coronafirws.

Cafodd Leanne Wood geisiadau di-rif gan bobl hunangyflogedig o bob cwr o’r Rhondda sydd wedi eu gadael heb incwm a dim cefnogaeth gan y llywodraeth ers i’r haint coronafirws waethygu.

Mewn llythyr at Rishi Sunak, Canghellor y Trysorlys, ysgrifennodd Leanne: ‘Rwy’n cysylltu â chi ar ran llawer o bobl hunangyflogedig sy’n byw yn y Rhondda. Maent wedi eu gadael gyda dewisiadau amhosib i’w gwneud yn dilyn yr haint coronafirws.

‘Mae’r mesurau a gyhoeddwyd gennych hyd yma wedi helpu rhai gweithwyr a busnesau, ond hyd yma, ni wnaed llawer i ysgafnhau baich ariannol yr hunangyflogedig. Gall rhai pobl hunangyflogedig oddef ergyd ariannol dros y ddeufis nesaf, ond mae llawer heb fod mewn sefyllfa cystal. Mae llawer wedi buddsoddi eu holl gynilion yn eu cwmni eu hunain, a does dim ar ôl wrth gefn iddynt. Dyma sefyllfa nifer o’m hetholwyr, ac y maent wedi cysylltu â mi i ofyn beth sy’n cael ei wneud i’w helpu. Mae llawer ohonynt â biliau i’w talu, gorbenion cyson a benthyciadau i’w had-dalu.

‘Rydym yn gweld lefelau uchel o bryder, iselder a dicter, ac y mae angen gweithredu ar frys cyn iddi fod yn rhy hwyr. I lawer, mae eisoes yn rhy hwyr.’

Ychwanegodd: ‘Efallai mai un ateb yw syniad sydd eisoes wedi ei dreialu yn llwyddiannus mewn rhai rhannau o’r byd: yr Incwm Sylfaenol Cyffredinol. Cynigiodd Plaid Cymru hyn i holl ddinasyddion y DG gan y byddai’n rhoi’r sicrwydd y mae ar bobl ei angen yn awr i oroesi.

‘Byddai hefyd yn helpu i atal lledaenu Covid-19 gan na fyddai pobl yn gwneud teithiau neu weithgareddau diangen gan wybod fod ganddynt incwm wedi ei warantu ar eu cyfer hwy eu hunain a’u dibynyddion. Mae’r mesurau hyn eisoes ar waith mewn nifer o wledydd gan gynnwys Iwerddon.

‘Peidiwch â gwneud i bobl hunangyflogedig orfod gwneud dewisiadau ynghylch gweithio i oroesi a blaenoriaethu eu hiechyd eu hunain ac eraill. Rwy’n crefu arnoch i weithredu nawr. Rydym yn byw mewn amseroedd na fu erioed mo’u bath. Peidiwch ag wfftio’r syniad hwn. Byddwch yn feiddgar.’

Yna, dywedodd Ms Wood: “Rhaid i’r Canghellor weithredu’n syth. Cynyddu y mae’r galwadau am Incwm Sylfaenol Cyffredinol. Ni ddylai wrthod yr ateb y mae arnom ei angen yn yr argyfwng hwn am resymau ideolegol.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.