Leanne yn Croesawu Uwch-Gynhadledd i Archwilio Manteision Economaidd, Iechyd a Lleihau Troseddu Posib Diwydiant Canabis Cymreig

Cannabis_event_1.jpg

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru wedi croesawu digwyddiad yn y Senedd i edrych i mewn i weld sut y gallai diwydiant canabis yng Nghymru wella’r economi, rhyddhau adnoddau’r heddlu, a gwella iechyd.

Cynhaliwyd uwch-gynhadledd ‘Egin-Ddiwydiant Canabis Cymru’ yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, gyda chyfraniadau gan bobl oedd yn cynrychioli’r heddlu, tyfwyr cywarch, defnyddwyr cymdeithasol a chleifion sydd wedi elwa o gael canabis wedi ei ragnodi iddynt.

Yr oedd Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, ymysg y siaradwyr, ynghyd â Nathaniel Loxley, sylfaenydd Cymdeithas Cywarch Prydain a pherchennog Vitality Hemp, John Calcagni, gynt o UDA, a roes y gorau i gymysgedd o feddyginiaethau pwerus a chymryd canabis i wrthweithio pryder, Greg de Hoedt, Cadeirydd Clybiau Canabis Cymdeithasol y DG, yr ymgynghorydd Neil Anderson ar strategaeth ar gyfer canabis yng Nghymru, a’r Dr Axel Klein o’r Arsyllfa Polisi Cyffuriau Fyd-eang.

Yn ystod ei araith, dywedodd y cyn-arolygydd o’r heddlu Arfon Jones mai’r cyfan y byddai parhau i wahardd canabis yn wneud fyddai parhau i sbarduno troseddau trefnedig a llyncu adnoddau prin swyddogion yr heddlu. Soniodd Mr de Hoedt am sut yr oedd defnyddio canabis wedi trawsnewid ei fywyd fel dull o wrthweithio clefyd Crohn cronig. Dywedodd hefyd fod y clybiau canabis cymdeithasol y mae’n rhan ohonynt yn helpu i gyfeirio arian ymaith oddi wrth droseddau trefnedig trwy ddarparu cynnyrch moesegol i’w ddefnyddio.

Soniodd Mr Loxley am rwystrau biwrocrataidd y Swyddfa Gartref y bu’n rhaid iddo eu goresgyn i dyfu cywarch yn swydd Sussex. Dywedodd fod cywarch yn gysylltiedig â 50,000 o wahanol gynhyrchion a bod ei dyfu â photensial enfawr i economi’r DG, ac ail-gysylltu â’r amgylchedd. Dywedodd Dr Klein nad oedd troseddau trefnedig yn bod ar ei lefel bresennol heb waharddiad, a dywedodd y gellid defnyddio newid yn y gyfraith ar canabis i fynd i’r afael â throseddau trefnedig yn ogystal â gwella iechyd a lles a hyd yn oed diffeithdiro mewn gwledydd fel Malawi.

Cyn eu hareithiau a thrafodaeth fer, rhoes AC y Rhondda gyflwyniad pryd y dywedodd: “Yn rhai o wledydd y byd, efallai nad yw hyn yn bwnc llosg, ond yma yng Nghymru mae’n hen bryd ei drafod. Ymaith oddi wrth adweithiau greddfol gwleidyddion adweithiol a golygyddion papurau tabloid, mae’n hen bryd i ni gael dadl gall am bolisi cyffuriau a manteision posib diwydiant canabis.

“Fe fydd llawer ohonoch heddiw eisoes yn gwybod fod rhai o’r gwledydd lle nad yw smygu canabis bellach yn drosedd yn cynnwys Awstralia, Gwlad Belg, Canada, Uruguay, yr Eidal, Ariannin a Rwsia. Mae gan UDA - gwlad na ellir dweud ei bod yn enwog am ei barn oddefgar ar gyffuriau - nifer o daleithiau sy’n caniatáu’r defnydd o ganabis.

“Felly, mae’r canllawiau a oedd unwaith yn ffurfio barn cymdeithas am canabis yn newid yn sydyn. Mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr fod Cymru mewn sefyllfa i fanteisio ar seiliau simsan polisi llym ar gyffuriau.

“Fel gwlad lle mae diweithdra yn uwch nac y dylai fod a gweithgaredd economaidd yn is nac y dylai fod, dylai Cymru fod yn barod i fanteisio ar y cyfleoedd fyddai’n cael eu rhoi gan egin-ddiwydiant canabis.”

Ychwanegodd: “Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bûm yn gweithio ar draws ffiniau pleidiol, gydag MS Cymru, i bwyso am gyfreithloni canabis meddygol.

“Rydym wedi llwyddo i gael Llywodraeth San Steffan i symud ar hyn, ond mae rhwystrau o hyd i’w goresgyn o ran sicrhau bod cleifion sydd angen canabis meddygol yn ei gael.

“Er bod yr ymgyrch wedi dwyn ffrwyth i ryw raddau, mae fy ymwneud â San Steffan dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi cryfhau fy nghred bod yn rhaid datganoli’r system cyfiawnder troseddol i Gymru os ydym am ddatblygu cyfres drugarog a blaengar o bolisïau nad ydynt yn troi pobl ddiniwed yn droseddwyr.

“Os nad ydych o blaid datganoli ac eto yn cytuno â mi ar y pwnc hwn, ryw’n gobeithio erbyn diwedd y digwyddiad hwn heno y byddwch yn holi un cwestiwn i chi’ch hun, sef ‘pa mor haws fyddai hi i weithredu rhai o’r polisïau y clywsom amdanynt petae gennym y grym a’r cyfrifoldeb dros y system cyfiawnder troseddol yma, yn yr union adeilad hwn, yng Nghymru?’

“Gobeithio y cytunwch a mi wedyn a dod i’r casgliad mai datganoli’r system cyfiawnder troseddol yw’r ffordd orau i beri i’r newid hwnnw ddigwydd.”

Wedi’r digwyddiad, dywedodd llefarydd dros Ddiwydiant Canabis Cymru: "Mae marchnad canabis wedi ei rheoleiddio yn y DG yn anorfod. Mae buddsoddwyr mawr o bwys eisoes yn Llundain yn lobïo’r llywodraeth.

“Os yw Cymru mewn gwirionedd am elwa o’r cyfle rhyngwladol hwn, yna mae’n rhaid iddi ddatblygu polisi call a chynaliadwy. Yr uwch-gynhadledd bwysig hon yw’r cam cyntaf i sicrhau fod Cymru yn datblygu diwydiant mewn modd fydd o les i’n cymunedau, yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd ac yn lleihau unrhyw niwed.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.