Ffigyrau am ddiagnosis canser yn “annerbyniol” - Leanne

tonyspic_small.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw am newid sylfaenol mewn diagnosis canser yng Nghymru wedi i ymchwil ddod i’r amlwg sy’n cysylltu diagnosis hwyr ag amddifadedd.

Mae Macmillan Cancer Support ac Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Gymreig Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi casglu ynghyd ffigyrau sy’n dangos fod y cyfnod pryd mae diagnosis o ganser yn cael ei roi yn amrywio o le i le.

Dengys data a ddarparwyd gan Rwydwaith Clystyrau’r Meddygon Teulu, rhwng 2011 a 2015, fod bron i un o bob pump o bobl (19 y cant cent)  â chanser yn y clystyrau hyn yng Nghwm Taf wedi cael diagnosis yn y cyfnod hwyraf - cyfnod 4 - o gymharu â 13 y cant o bobl yng nghlystyrau Powys. 

Meddai AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae’r canlyniadau hyn yn annerbyniol. Gwyddom oll mai diagnosis cynnar yw’r allwedd i oroesi canser. Yr hyn mae’r ffigyrau hyn yn ddweud wrthym yw bod gennych lai o siawns o oroesi canser os ydych yn byw yn y Rhondda nac os ydych yn byw mewn ardaloedd cyfoethocach fel Sir Fynwy neu Fro Morgannwg.

“Nid yw hon yn sefyllfa yr wyf i’n barod i’w goddef. Dylai’r gwasanaeth a ddarperir fod cystal waeth lle’r ydych yn byw yng Nghymru.

“Byddaf yn cyflwyno sylwadau cryf ar ran pobl yn y Rhondda i holi pam fod hyn yn bod. Byddaf hefyd yn ceisio atebion ynghylch yr hyn sydd angen ei wneud i wella’r sefyllfa.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae’n werth nodi fod y ffigyrau hyn yn cyfeirio at amser cyn yr hwb ariannol am ganolfannau diagnosis canser ychwanegol a sicrhawyd gan Blaid Cymru o ganlyniad i’n bargen ar y gyllideb gyda’r Llywodraeth Lafur.

“Roedd hyn yn gam yn y cyfeiriad iawn ond mae mwy y gellir ei wneud i wella diagnosis a siawns pobl o guro’r clefyd ofnadwy hwn. Byddaf yn pwyso am well cyfleusterau yn yr etholaethau hynny lle mae’r ffigyrau yn wael.

“Byddai polisi iechyd arloesol Plaid Cymru o recriwtio a hyfforddi 1,000 o feddygon  a 5,000 o nyrsys yn ychwanegol hefyd yn hwb i’r GIG yng Nghymru oherwydd ei bod yn anodd iawn yn aml cael apwyntiad i weld meddyg teulu yn nyddiau cynnar cael symptomau o ganser. Gallai’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru wneud mwy am hyn, ac fe ddylai wneud.”

Os ydych chi'n cefnogi Leanne ar hyn, beth am ymuno â Phlaid Cymru? Gallwch wneud hynny trwy glicio ar y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.