Leanne yn Sefyll dros Fusnesau y Mae Pandemig y Coronafeirws wedi Effeithio Arnynt

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i osod allan gefnogaeth i fusnesau adeg y coronafeirws.

Gwnaeth Leanne Wood AS yr alwad yn y Senedd wedi i nifer o fusnesau’r Rhondda gysylltu â hi gan ddweud nad ydynt wedi cael cefnogaeth ariannol ers dechrau’r pandemig.

Yn gynharach yr wythnos hon, cafwyd beirniadaeth o du’r gymuned fusnes am y ffordd mae’r Llywodraeth wedi trin cefnogaeth wedi ei deilwrio, yn enwedig gyda’r Gronfa Gwytnwch Economaidd a gaeodd am geisiadau wedi bod ar agor am 24 awr yn unig.

Yn ystod y Datganiad Busnes, dywedodd Leanne: “Hoffwn dynnu sylw at y rhwystredigaeth mae busnesau’r Rhondda yn deimlo am eu bod wedi eu gadael heb unrhyw help ariannol ers dechrau’r pandemig.

“Gwyddom am fusnesau ledled Cymru sydd ar eu colled ar ôl gwneud cais am arian o’r Gronfa Gwytnwch Economaidd. Mae busnes newydd yn y Rhondda yn dweud wrthyf nad ydynt wedi derbyn unrhyw gefnogaeth, er iddynt golli’r rhan fwyaf o’u harian.

“Fe wnaethant gais am grant dewisol y cyfnod cloi a weinyddwyd trwy’r awdurdod lleol a derbyn ateb yn dweud y bu eu cais i gronfa arall, nad oeddent wedi gwneud cais iddo, yn aflwyddiannus. Mae gyrwyr tacsi yn grŵp arall sydd heb dderbyn help, ac fe gafwyd gwrthdystiad gan yr undeb llafur Unite heddiw yng nghanol dinas Caerdydd, yn galw am gefnogaeth, ac yr wyf yn cefnogi’r ymgyrch hon.

“Nawr, rwy’n sylweddoli ein bod yn byw mewn amseroedd digynsail a bod cynlluniau wedi eu llunio ar frys, ond oni fyddwn yn dysgu gwersi o’r hyn aeth o’i le hyd yma, yna bydd camgymeriadau yn digwydd eto a bydd cefnogaeth wedi ei dargedu yn parhau i fethu â chyrraedd y busnesau sydd ei angen.

“Felly, oes modd i ni gael datganiad gan y Llywodraeth yn amlinellu sut y gallwch adolygu’r system grantiau fel y gall yr achosion a grybwyllais heddiw gael eu helpu ac y gallwn wneud yn siŵr na fydd busnesau a phobl ar eu colled ac y byddant yn cael yr achubiaeth ariannol maent wir ei angen, a hynny yn awr?”

Yn ei hateb, atebodd y Trefnydd Rebecca Evans AS fod y llywodraeth yn “awyddus i ddysgu o brofiadau trydydd cam y gronfa gwytnwch economaidd wrth i ni ddatblygu ein cefnogaeth at y dyfodol i fusnesau.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-12-09 13:36:03 +0000