Leanne yn Croesawu Cytundeb Da ar y Gyllideb i’r Rhondda

 MH_050716_Plaid_Cymru_043.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu cytundeb ei phlaid ar y gyllideb gyda Llywodraeth Cymru wedi derbyn cytundeb y byddid yn edrych i mewn i estyn Metro De Cymru i’r Fach.

Mynnodd Plaid Cymru ar ystyried posibilrwydd gwell seilwaith i gymunedau’r Rhondda Fach yn ystod y trafodaethau. Mae Plaid Cymru hefyd wedi sicrhau cytundeb i Lywodraeth Cymru ymchwilio i gymryd drosodd berchenogaeth Twnnel y Rhondda sy’n rhedeg rhwng cymoedd y Rhondda ac Afan.

Highways England sydd biau’r twnnel ar hyn o bryd, rhywbeth y mae Cymdeithas Twnnel y Rhondda yn ymgyrchu i’w newid gan eu bod yn dweud y byddai perchenogaeth gan Lywodraeth Cymru yn agor y drws i fwy o gyfleoedd cyllido.

Mae Plaid Cymru hefyd wedi sicrhau 80 o nyrsys ardal newydd, £40m i wella gwasanaethau iechyd meddwl, ail-sefydlu gwasanaethau cefnogi iechyd meddwl i famau newydd yng Nghymru a gwarchod Cyllideb Cefnogi Pobl sydd yn rhoi cymorth ariannol i dros 57,000 o bobl bob blwyddyn i fyw mor annibynnol ag y gallant a hefyd i atal digartrefedd.

Dywedodd Ms Wood fod y cytundeb ar y gyllideb yn arwyddocaol i’r Rhondda a’i phobl.

“Yn rhy aml, rhywbeth i’w ystyried wedi gwneud popeth arall fu’r Rhondda i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru,” meddai.

“Mae hyn yn arbennig o wir pan ddaw’n fater o drafnidiaeth a seilwaith. Pa reswm arall sydd dros beidio â chael cyswllt rheilffordd yn gwasanaethu’r Fach a ffordd osgoi sydd yn dod i ben lai na hanner ffordd i fyny’r cwm?

“Gyda’r cytundeb hwn ar y gyllideb, rydym wedi sicrhau ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i ymchwilio’n fanwl i’r cyfle i unioni’r annhegwch hwn gydag estyniad o Fetro de Cymru i’r Fach. Byddai hyn yn caniatáu i bobl o Ynyshir i’r Maerdy o’r diwedd i gael system gludiant gyhoeddus synhwyrol ac ysgafnhau’r pwysau ar y llwybr cymudo gorlawn ar hyd yr A470.

“Mae cysylltiadau cludiant cyhoeddus da yn aml yn arwain at fwy o weithgaredd economaidd a mwy o fuddsoddiad. Rwy’n gobeithio na fydd Llywodraeth Cymru yn colli’r cyfle hwn i anadlu anadl einioes i’r Fach.

“Rwy’n falch hefyd ein bod wedi cael Llywodraeth Cymru i gytuno i ystyried yn ofalus faterion ynghylch perchenogaeth Twnnel y Rhondda. Mae cyd-aelodau o Gymdeithas Twnnel y Rhondda yn dweud wrthyf bod hyn yn rhwystr gwirioneddol iddynt ar hyn o bryd.

“Petai Llywodraeth Cymru yn cymryd perchenogaeth y twnnel gan Highways England - sydd wedi dweud eu bod yn fwy na pharod i’w drosglwyddo - yna bydd agor y twnnel i feicwyr a cherddwyr gam mawr yn nes.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Bydd y cytundeb ar y gyllideb – sydd yn rhoi hwb ariannol sylweddol i’r GIG yng Nghymru a mesurau i ddiogelu gwariant i rai o’r bobl dlotaf mewn cymdeithas – o les i bobl ym mhob cwr o Gymru.

“Mewn llai na dwy flynedd, mae ein cytundeb ar y cyllidebau a’r Compact i Symud Cymru Ymlaen wedi sicrhau hanner biliwn o bunnoedd i bobl yng Nghymru. Golyga hyn fod Plaid Cymru wedi gallu cyflawni dros hanner o’n haddewidion ar ein maniffesto am 2016.

“Gwnaed hyn oll a ninnau fel gwrthblaid yn y Cynulliad. Mae’n deyrnged i waith caled a phenderfyniad tîm Plaid Cymru dan f’arweiniad i yn y Cynulliad.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.