Rhowch fwy o Lefydd mewn Clybiau Brecwast i Blant– Leanne

Leannesenedd.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar i’r Llywodraeth Lafur i gynyddu llefydd mewn clybiau brecwast ledled Cymru.

Gwnaeth Leanne Wood yr alwad yn ystod sesiwn lawn wedi i nifer o rieni ddod i gysylltiad â hi i fynegi eu dicter a’u siom am nad oeddent wedi cael lle yn ystod y broses ddiweddar o wneud cais am lefydd mewn clwb brecwast i’w plant.

Cwynodd llawer o rieni fod gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi cwympo pan wnaethant geisio gwneud cais, a phan aethant yn ôl ar-lein, roedd yr holl lefydd wedi mynd.

Yn ystod Cwestiynau Busnes yn y Senedd, dywedodd Leanne: “Dros yr wythnos ddiwethaf, cefais doreth o gwynion gan rieni yn y Rhondda sydd wedi methu cael lle i’r plentyn neu eu plant yng  nghlwb brecwast yr ysgol.

“Nawr, mae hyn yn fater ddaeth i fy sylw tua diwedd llynedd, pan lenwyd y rownd ddiwethaf o lefydd mewn clybiau brecwast yn gyflym iawn, gan adael llawer o rieni nid yn unig yn siomedig, ond yn ddiobaith.

“Ar y pryd, ysgrifennais at Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a’ch Llywodraeth yn galw am roi blaenoriaeth mewn llefydd clwb brecwast i blant bregus a phlant gweithwyr allweddol, a dywedwyd wrthyf nad oed modd gwneud hyn, gan nad yw’r ddeddfwriaeth yn caniatáu hyn.

“Er bod hynny’n siomedig, ateb dros dro fuasai hynny beth bynnag. Mae arnom angen buddsoddiad mawr mewn clybiau brecwast mewn ysgolion ar hyd a lled Cymru er mwyn cynyddu’r gallu er mwyn i’r cyflenwad ateb y galw sydd yno.

“Felly, a oes modd i ni gael datganiad gan y Llywodraeth am sefyllfa bresennol clybiau brecwast yng Nghymru, ac a allech roi gwybod i ni a yw eich Llywodraeth yn bwriadu gwneud unrhyw beth am y broblem hon, sy’n codi bob tro y mae rownd newydd do geisiadau?”

Yn ei hateb, dywedodd y Trefnydd Rebecca Evans y buasai’n codi’r mater gyda’r Gweinidog Addysg.

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-03-18 12:03:08 +0000