Gwobrwywch ein Gweithwyr Rheng-Flaen a Buddsoddi yn y Rhondda medd Leanne yn Ystod ei Haraith i’r Gynhadledd

Leanne_conference_speech_still.png

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi dweud fod pob gweithiwr rheng-flaen yn haeddu “cydnabyddiaeth ariannol barchus” am eu gwaith caled yn ystod pandemig y coronafeirws.

Yn ystod ei haraith i Gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru 2021, dywedodd Leanne fod gweithwyr yn haeddu mwy na “churo dwylo ar stepen y drws” wedi iddynt beryglu eu bywydau a gweithio mor galed i gadw gwasanaethau i fynd.

Amlinellodd hefyd rai themâu o gynllun adferiad economaidd wedi coronafeirws i’r Rhondda sydd yn cynnwys cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol i’r ardal yn ogystal â “rhaglen gynhwysfawr o greu swyddi, sydd yn cynnwys system gofal plant lawn a fforddiadwy.”

Ers cychwyn coronafeirws, bu Leanne ei hun yn chwarae rhan flaenllaw yn ymateb y gymuned yn y Rhondda, gan sefydlu rhwydwaith o wirfoddolwyr i gludo nwyddau i gymdogion sydd yn cysgodi neu’n hunan-ynysu ac addasu ei chynllun rhannu bwyd fel ei fod yn cludo’n uniongyrchol i bobl.

Yn ei haraith, dywedodd: “Mae’r cyfraddau Covid uchel yn ein cymunedau wedi golygu hefyd ei fod wedi treiddio i’n hysbytai, ac yn anffodus, collwyd llawer o fywydau oherwydd hyn.

“Yr oedd yr ysbyty bron wedi ei llethu, ond daliodd y staff gwych ati, ac er bod llawer o wasanaethau wedi eu hatal, y mae’n edrych bellach fel ein bod wedi troi cornel, ac yr wyf yn gobeithio y bydd y gwasanaethau hynny yn ail-gychwyn toc.

“Ond gadewch i ni beidio â thwyllo ein hunain. Mae’r staff wedi llwyr ymlâdd. Maent wedi bod yn rhedeg ar danc gwag ers amser bellach.

“Mae’r aelodau staff hynny buom oll yn eu cymeradwyo ar ein stepen drws yr haf diwethaf yn haeddu llawer mwy na churo dwylo. Maent yn haeddu cydnabyddiaeth ariannol barchus am y cyfan y maent wedi ddioddef, ac y mae angen buddsoddi yn eu gwahanol broffesiynau hefyd.

“Wedi dros ddegawd o lymder, yr oedd llawer agwedd o’n seilwaith iechyd a gwasanaethau ar eu gliniau. Roedd Covid yn ergyd na allai llawer o’n gwasanaethau cyhoeddus fforddio ei dioddef.

“Os oes gwersi i’w dysgu o hyn, does bosib mai un yw’r angen i fuddsoddi yn ein gwasanaethau cyhoeddus, ac y mae hynny yn golygu’r bobl sy’n gweithio yn ein gwasanaethau cyhoeddus a’u cadw i fynd pan fydd popeth arall yn cau.

“Nid yn unig y mae hyn yn beth iawn a charedig i’w wneud ar ôl i’r bobl hyn wneud cymaint drosom, ond mae hefyd yn gwneud synnwyr economaidd. Mi fydd y bobl hyn yn cerdded ymaith o’u swyddi os byddant yn dal i orfod dioddef y pwysau maent wedi eu hwynebu dros y flwyddyn a aeth heibio. Bydd yn rhaid iddynt, er mwyn eu hamddiffyn eu hunain.

“Mae’r holl weithwyr sy’n wynebu’r cyhoedd – ac yr wyf yn cynnwys gweithwyr siopau, gweithwyr cludiant, pobl diogelwch a phawb arall nad ydynt, efallai, yn cael eu cyflogi gan y sector cyhoeddus ond sydd wedi gorfod gweithio mewn swyddi lle’r ydych o raid yn dod wyneb yn wyneb â’r cyhoedd – oll yn bobl y bydd arnom eu hangen os aiff pethau o chwith eto yn y dyfodol. Mae’r pandemig hwn wedi dangos eu gwerth i gymdeithas.

“Mae arnom eu hangen. Allwn ni ddim gwneud hebddynt.”

Am ei gweledigaeth economaidd ar gyfer y Rhondda, dywedodd Ms Wood: “Byddwn yn mynnu bod ein dyfodol yn mynd i gyfeiriad gwahanol. A dyma sut y bydd Plaid Cymru yn newid os bydd pobl Cymru yn rhoi’r cyfle i ni lywodraethu ym mis Mai.

“Rwyf eisiau gweld cynllun peilot am incwm sylfaenol cyffredinol yma yn Rhondda Cynon Taf - ac yr wyf yn ymgyrchu dros hynny. Bydd cynllun peilot yn ein helpu i weithio allan y ffordd orau i weithredu incwm sylfaenol llawn i bawb.

“Dangoswyd yr angen am hyn gyda phobl yn methu fforddio cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith i hunan-ynysu, a’r holl fusnesau hynny sydd wedi mynd i’r wal. Gyda hyn, a mwy o awtomeiddio, sut y bydd pobl yn y dyfodol yn byw?

“Ochr yn ochr â hyn, rhaid cael rhaglen gynhwysfawr o greu swyddi, sy’n cynnwys system lawn a fforddiadwy o ofal plant, gan wneud yn siŵr bod y swyddi sydd arnom eu hangen yn cael eu gwneud yn lleol.

“Rwyf eisiau gweld mwy o fentrau cydweithredol - byddai’r model hwn yn golygu y byddai’r cwmni yn llai tebygol o adael yr ardal unwaith iddo dyfu a llwyddo, gan fynd â’r swyddi gydag ef. A bydd y gweithwyr yn berchen ar eu dull cynhyrchu eu hunain.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-03-08 15:26:41 +0000