Leanne yn Lleisio Pryderon am Glefyd sy’n Lladd Cŵn

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi codi pryderon ynghylch clefyd marwol i gŵn y cafwyd achos ohono yn ei hetholaeth.

Galwodd Ms Wood ar Lywodraeth Cymru i roi cyfarwyddyd i berchenogion anifeiliaid anwes ar ôl i gi gael ei ddwyn i mewn i bractis milfeddygol yn Nhonypandy gyda Phydredd Alabama. Yr oedd y ci, fu am dro mewn coetiroedd gerllaw, yn un o’r llawer fu farw yng Nghymru eleni ar ôl i’r clefyd gael ei ganfod ynddo.

Clefyd cŵn yw Pydredd Alabama: ni wyddom beth sy’n ei achosi, a gall effeithio ar bob brîd, maint ac oedran. Os na chaiff ei ddarganfod yn ddigon cynnar, gall arwain at fethiant sydyn yr arennau a gall yr anifail farw.

Yn ystod cwestiynau i Leslie Griffiths AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, dywedodd Leanne Wood AC: “Cafwyd adroddiad am achos diweddar o Bydredd Alabama, clefyd marwol i gŵn, mewn practis meddygol yn f’etholaeth i ar ôl iddo fod am dro mewn coedlan yn agos i dref Penygraig, lle’r wyf yn byw.

“Cymerwyd ci i bractis Tonypandy Clinig Milfeddygol Trefforest gyda’r briwiau sy’n gysylltiedig â Phydredd Alabama, ac fel yn achos llawer o gŵn sy’n cael y clefyd hwn, bu farw. O gofio nad yw gwyddonwyr yn gwybod beth sy’n achosi’r clefyd hwn, wyddan nhw ddim sut i’w drin, ac y mae llawer o berchenogion cŵn yn pryderu am y clefyd a nifer yr achosion a grybwyllwyd yn ddiweddar.

“Allwch chi roi unrhyw gyngor i’r perchenogion cŵn hynny yn y Rhondda a thu hwnt ynghylch yr hyn y gallant wneud i leihau’r risg y bydd eu hanifeiliaid anwes yn dal Pydredd Alabama? Ac a fedrwch chi gadarnhau fod y Llywodraeth yn mynd ati i wrthweithio’r clefyd hwn?”

Yn ei hateb, dywedodd Ms Griffiths AC: “Cefais drafodaeth gyda’r prif swyddog milfeddygol am Bydredd Alabama y bore hwn. Fel y dywedais, nid yw’n gyfrifoldeb i Lywodraeth Cymru, ond yn amlwg, rydym yn awyddus iawn i ddysgu o’r ymchwil sy’n cael ei gynnal.”

Ychwanegodd: “Dywedodd y prif swyddog milfeddygol fod mwy o achosion yn digwydd mewn ardaloedd corsiog gwlyb, ac y mae’n bwysig iawn yn y gaeaf, os ewch â’ch ci am dro mewn ardaloedd corsiog gwlyb, eich bod yn ei sychu’n drwyadl wedyn.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.