Addunedau Blwyddyn Newydd

Plaid Cymru am wneud Cymru ‘yn gyfoethocach ac yn iachach’

Mae Leanne Wood heddiw wedi dweud y byddai ei phlaid yn cyflwyno cyfres o Amcanion Cenedlaethol petai’n ffurfio llywodraeth newydd Cymru.

Wrth i bleidleiswyr ar draws Cymru gynllunio eu haddunedau Blwyddyn Newydd, dywedodd arweinydd y Blaid fod ar Gymru angen cyfeiriad newydd, amcanion clir ac arweiniad cryf, a datgelodd ei haddunedau ar gyfer y genedl.

Dywedodd Ms Wood, fel Prif Weinidog, y byddai ei llywodraeth yn canoli ei holl adnoddau ar gwrdd â deg Amcan Cenedlaethol uchelgeisiol tuag at greu Cymru fwy llwyddiannus a thecach.

Byddai hyn yn hollol groes i Lywodraeth Lafur flinedig bresennol Cymru sydd fel petai’n gwneud dim ond llamu’n ddiamcan o un argyfwng i’r llall.

Mewn llywodraeth, blaenoriaeth y Blaid fydd cau bwlch cyrhaeddiad Cymru gyda gweddill y DG, ac y mae’n cynrychioli lefel yr uchelgais a ddisgwylir gan lywodraeth mewn democratiaeth ifanc a modern.

Bydd y gwaith o gyrraedd yr amcanion hyn yn cael ei arwain gan Leanne Wood ac adran gref y Prif Weinidog fydd yn cyd-gordio cyfeiriad strategol y llywodraeth ac yn rhoi terfyn ar feddylfryd silo presennol adrannau llywodraeth sydd wedi bod yn nodwedd amlwg o bron i 17 mlynedd o reolaeth Lafur.

Plaid Cymru am wneud Cymru ‘yn gyfoethocach ac yn iachach’

Mae Leanne Wood heddiw wedi dweud y byddai ei phlaid yn cyflwyno cyfres o Amcanion Cenedlaethol petai’n ffurfio llywodraeth newydd Cymru.

Wrth i bleidleiswyr ar draws Cymru gynllunio eu haddunedau Blwyddyn Newydd, dywedodd arweinydd y Blaid fod ar Gymru angen cyfeiriad newydd, amcanion clir ac arweiniad cryf, a datgelodd ei haddunedau ar gyfer y genedl.

Dywedodd Ms Wood, fel Prif Weinidog, y byddai ei llywodraeth yn canoli ei holl adnoddau ar gwrdd â deg Amcan Cenedlaethol uchelgeisiol tuag at greu Cymru fwy llwyddiannus a thecach.

Byddai hyn yn hollol groes i Lywodraeth Lafur flinedig bresennol Cymru sydd fel petai’n gwneud dim ond llamu’n ddiamcan o un argyfwng i’r llall.

Mewn llywodraeth, blaenoriaeth y blaid fydd cau bwlch cyrhaeddiad Cymru gyda gweddill y DG, ac y mae’n cynrychioli lefel yr uchelgais a ddisgwylir gan lywodraeth mewn democratiaeth ifanc a modern.

Bydd y gwaith o gyrraedd yr amcanion hyn yn cael ei arwain gan Leanne Wood ac adran gref y Prif Weinidog fydd yn cyd-gordio cyfeiriad strategol y llywodraeth ac yn rhoi terfyn am feddylfryd silo presennol adrannau llywodraeth sydd wedi bod yn nodwedd amlwg o bron i 17 mlynedd o reolaeth Lafur.

Dyma Amcanion Cenedlaethol Plaid Cymru i Gymru:

1. Gwneud Cymru y lle mwyaf deniadol yn y DG i gynnal busnes ac adeiladu enw da byd-eang fel canolfan ymchwil ac arloesedd

2. Bydd ein pobl ifanc yn ddysgwyr llwyddiannus, yn ddinasyddion cyfrifol gyda lefel uchel o sgiliau.

3. Bydd economi Cymru yn gryfach a mwy amrywiol, a bydd ein cyllid cyhoeddus yn gryfach.

4. Bydd pobl yng Nghymru yn byw bywydau iachach a hwy, gyda chefnogaeth GIG sydd yn gwella’n gyson ac yn gynyddol ymatebol.

5. Bydd pobl hŷn yn cadw eu hannibyniaeth a’u hurddas wrth iddynt heneiddio a chânt gefnogaeth pan fyddant ei angen.

6. Bydd cymunedau ym mhob rhan o Gymru yn gynaliadwy, gyda chysylltiadau da a chaiff unigolion fynd at fwynderau a gwasanaethau allweddol yn eu hardal.

7. Caiff ein sector amaethyddol ei adnewyddu ar gyfer yr economi newydd, i’n cymunedau a’n cymeriad cenedlaethol.

8. Gwarchodir ein hamgylchedd naturiol a’i ddiogelu ar gyfer y cenedlaethau a ddêl.

9. Gall mwy o bobl ddefnyddio a siarad yr iaith Gymraeg.

10. Caiff hunaniaeth genedlaethol Cymru ei adnewyddu a’i gryfhau fel elfen gynhwysol a blaengar er lles pawb.

Wrth ddatgelu Amcanion Cenedlaethol ei phlaid i Gymru, dywedodd Leanne Wood:

“Mae gwaddol y ddegawd a hanner ddiwethaf o reolaeth Llafur yng Nghyymru wedi golygu bod ein gwlad ar ar ben anghywir tablau cynghrair, boed hynny mewn iechyd, addysg neu ffyniant.

“Bydd llywodraeth Plaid Cymru a etholir ym mis Mai eleni yn canoli ei hymdrechion ar y deg Amcan Cenedlaethol yr ydym yn eu datgelu heddiw. Mae gennym gyfres o flaenoriaethau i wneud Cymru yn iachach a chyfoethocach a gwrthdroi dirywiad rheoledig ein gwasanaethau a’r economi.

“Wrth i ddydd yr etholiad nesáu, byddwn yn cyhoeddi nifer o fesurau arloesol i gyrraedd yr amcanion cenedlaethol hyn fydd yn cau’r bwlch rhwng Cymru a’r DG pan ddaw’n fater o swyddi a chyflogau, ysgolion a phrifysgolion, ac ysbytai a gofal.

“Bydd ein rhaglen ar gyfer llywodraeth yn cynnwys dangosyddion allweddol i fesur ein llwyddiant o ran cyrraedd yr Amcanion Cenedlaethol fel y bydd yn hawdd i bobl weld sut yr ydym yn gwneud cynnydd. Ond yn anad dim, bydd llywodraeth Plaid Cymru yn cael effaith cadarnhaol ar fywydau beunyddiol pawb sy’n byw yng Nghymru.

“Mae llwybr gwell i’n cenedl yn bosib. Mae’n dechrau gyda’r newid y mae ar Gymru ei angen mewn llywodraeth ar Fai 6ed eleni.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.