Leanne yn Galw am Gynllun Tri-Phwynt i Fynd i’r Afael ag Anghydraddoldeb Cyfoeth ar hyd y DG

 MH_050716_Plaid_Cymru_021.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi gwneud yr achos dros gynllun tri-phwynt i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb cyfoeth sydd yn bla ar y DG.

Daw ei galwad ar 'Dddydd Mercher y Penaethiaid Porthiannus' 4 Ionawr pryd y bydd penaethiaid prif gwmniau wedi ennill mwy na chyflog cyfartalog y DG o £28,200 erbyn canol dydd.

Dywedodd Leanne Wood y dylai’r Prif Weinidog wneud y canlynol:

- cyflwyno cap ar gyflogau rhengoedd uchaf y sector cyhoeddus
- deddfu ar uchafswm cyflog
- pasio Mesur Tegwch Economaidd er mwyn blaenoriaethu’r ardaloedd mwyaf difreintiedig ar gyfer buddsddi mewn seilwaith.

Ychwanegodd fod anghydraddoldeb cynyddol yn cryfhau’r achos dros i Gymru gael mwy o bwerau economaidd er mwyn amddiffyn ei chymunedau rhag penderfyniadau a gymerir gan y Torïaid yn San Steffan.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Mae’r newyddion hwn yn amlygu anghydraddoldeb dybryd y wladwriaeth Brydeinig.

"Gyda phecynnau cyflog uwch-swyddogion allan o reolaeth, rhaid i’r Prif Weinidog weithredu ar unwaith i fynd i’r afael â’r broblem hon sydd yn gwaethygu tlodi a theimladau o ddicter ymysg llawer yn ein cymunedau.

"Mae Plaid Cymru eisiau gweithredu cynllun tri-phwynt i helpu i ail-gydbwyso’r DG o ran cyfoeth unigol a daearyddol.

"Byddai cap ar gyflogau’r sector cyhoeddus yn helpu i gau’r bwlch rhwng y sawl sy’n cael y cyflogau uchaf ac isaf a delir yn ein hawdurdodau lleol a chyrff eraill, gan sicrhau cyflogau tecach yn gyffredinol. Rydym wedi pwyso am hyn yn ein Cynulliad Cenedlaethol.

"Byddai cyflwyno uchafswm cyflog yn mynd i’r afael â thâl cynyddol i benaethiaid byrddau trwy gysylltu’r rhai ar y cyflogau isaf mewn sefydliad â’r rhai ar y cyflogau uchaf. Felly byddai’n rhaid cyfatebu codiadau cyflog canrannol ar y brig â chodiadau cyflog ar waelod y raddfa. Byddai hyn yn helpu i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb cyflog cynyddol a geir mor aml mewn rhai sefydliadau, nid yn unig rhyngddynt.

"Yn drydydd, bu Plaid Cymru yndadlau ers tro byd am gyflwyno Mesur Tegwch Economaidd i’r DG gyda’r nod o flaenoriaethu’r ardaloedd mwyaf difreintiedig am fuddsddi mewn seilwaith. Byddai hyn yn cynhyrchu swyddi lleol, yn hybu twf economaidd ac yn galluogi ardaloedd y tu allan i Lundain a De-Ddwyrain Lloegr ffynnu.

"Pan ddaeth y Prif Weinidog i’w swydd ym mis Gorffennaf, addawodd greu 'gwlad sy’n gweithio i bawb.' Mae llwybr economaidd bresennol llywodraeth Dorïaidd y DG y cryfhau mwy ar economi sy’n gweithio i nifer fechan yn unig.

"Dyna pam fod yn rhaid i bobl yng Nghymru gael mwy o reolaeth dros ein materion ein hunain, pam y dylem gael mwy o bwerau economaidd – i’n galluogi i sefyll ar ein traed ein hunain ac i osgoi gorfod dioddef polisïau ac arferion gwleidyddol o du gwleidyddion San Steffan nad ydynt yn malio dim am fuddiannau Cymru."

Os ydych chi’n cytuno â Leanne ynglŷn ag ail-gydbwyso cyfoeth yn y DU, beth am ymuno â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.